L-ILJUN SULTAN

 

dramm muzikali bbazat fuq il-film animat

THE LION KING

 

 

Kitba u lirika ta’

Trevor Zahra

 

Karattri Principali:

 

MUFASA                 ______________________________

 

SIMBA (ZGHIR)      ______________________________

 

SIMBA (KBIR)        ______________________________

 

ZAZU                       ______________________________

 

SKAR                       ______________________________

 

TIMON                    ______________________________

 

PUMBA                   ______________________________

 

NALA (ZGHIRA)     ______________________________

 

NALA (KBIRA)       ______________________________

 

JENA-1                    ______________________________

 

JENA-2                    ______________________________

 

JENA-3                    ______________________________

 

SARABI                   ______________________________

 

 

 


 

 

 

XENA 1 - Pride Lands

 

Ftuh: KANZUNETTA 1

(Kor u Lead Singer jibdew ic-‘chants’ Afrikani ‘a cappella’).

 

Xemx titla’ (din tinhadem strixxi orizzontali li jitellghu mill-art bi xlief biex joholqu “shimmering effect”... fl-istess hin jitla’ d-dawl fuq is-Cyc u fis-Sala... effett ta’ Tlugh ix-Xemx.  Annimali jigu minn nahat differenti (anki mis-sala) waqt il-kanzunetta. 

 

Tkanta Lead Singer mill-Kor.   Pride Rock tkun quddiem il-bieb tal-palk (MR), barra fis-sala.  L-annimali jibdew jersqu lejn il-pozizzjoni finali... fuq il-palk (u forsi t-torgien) taht Pride Rock, iharsu ’l fuq jistennew il-maghmudija ta’ Simba. Mufasa u Sarabi bl-iljun tarbija fuq Pride Rock (il-prezentazzjoni) u t-tislim ta’ l-annimali.

 

 

KANZUNETTA 1  (Il-Hajja bla Tarf)

 

LEAD                  Nant sinvenya mabagi thibaba

KOR                    Sithi uhhmm wenya-ma

                                                                (Ye, wenya-ma)

LEAD                  Nant sinvenya mabagi thibaba

KOR                    Sithi uhhmm .................. venya-ma

                         (gen-gen,   va-va ............ haj-lah-bah)

                                                      (Wenya-ma)

Wenya-ma ....................... wenya-ma

(Siyo Nkobwe)

 

KOR                    (Tibda’ l-Muzika) Ingonyama neng w'enamabala

(din il-frazi tirrepeti matul il-kanzunetta kollha)

 

LEAD                  Hekk kif nifthu ghajnejna ghall-hajja,

U bil-qawwa tax-xemx niskantaw,

Nintebhu dlonk kemm hawn dwal mohbijin

Li ghajnejna mhu qatt se jaraw.

 

Hawn wisq triqat, hawn wisq gholjiet,

Moghdijiet li qatt m’inti se ssib;

Imma x-xemx fis-smewwiet

Tmexxi hi kull grajjiet,

Turina t-triq boghod minn kull tigrib.

 

KOR                    U dil-hajja bla tarf

Iddur cirku shih,

Fis-sahha w fil-mard

Fil-gid u fil-guh;

Sa ma nsibu t-triq

F’dil-gungla ffullata

Tul dil-hajja

Li ddur cirku shih

 

--- MUZIKA ---

 

U dil-hajja bla tarf

Iddur cirku shih,

Fis-sahha w fil-mard

Fil-gid u fil-guh;

Sa ma nsibu t-triq

F’dil-gungla ffullata

Tul dil-hajja

Li ddur cirku shih.

 

 

 

 

XENA 2 - Pride Lands

 

Filghodu.  Mufasa u l-iljunessi ghadhom reqdin.

Jidhol Simba.

 

SIMBA                Pa, pa, qum .... haffef... haffef.

 

MUFASA            (ghadu rieqed).  Hmmm... x’gara?

 

SARABI              (rieqda wkoll) Ibnek qam.

 

MUFASA            (ghadu rieqed).  Iva, izda qabel titla’ x-xemx dak ikun responsabbilta’ tieghek.

 

SARABI              Imma issa x-xemx telqghet.

 

SIMBA                Sebah pa.... sebah....!

 

MUFASA            (ghadu rieqed).  Mhux kuljum jisbah?  Hallini kwiet.

 

SIMBA                Pa... inti weghidtni.  Weghidtni li nitilqu malli titla’ x-xemx.

 

MUFASA            (beda jistejqer) U issa x-xemx telghet?

 

SIMBA                Dazgur li telghet.

 

MUFASA            (jistenbah) Mela mhemmx x’taghmel.  Ikollna nqumu..

                           

                            MUFASA jqum, jitmattar, jittewweb, ecc..

                            Forsi ftit muzika sakemm MUFASA u SIMBA jitilghu fuq Pride Rock.

 

MUFASA            Hares ibni.  Kull fejn ix-xemx tmiss bir-raggi taghha huwa s-saltna taghna.

 

SIMBA                Wow!

 

MUFASA            Simba, iz-zmien tal-hakma ta’ kull sultan, jitla’ u jinzel l-istess kif taghmel ix-xemx.  Ghad jigi zmien meta x-xemx tas-saltna tieghi  tinzel, u titla’ dik tas-saltna tieghek.

 

SIMBA                U dak kollu jkun tieghi?

 

MUFASA            Kollu kemm hu.

 

SIMBA                (skantat, qisu qed ikellem lilu nnifsu) Kull fejn ix-xemx tmiss bir-raggi taghha!!!  U dawk il-postijiet fejn hemm id-dell??

 

MUFASA            Dawk il-postijiet huma 'l barra mill-fruntieri taghna.  Simba, qis li qatt ma tersaq 'l hemm.

 

SIMBA                Imma... jien kont minghalija li Sultan jista’ jaghmel li jrid.

 

MUFASA            Eh... li tkun Sultan ma jfissirx li dejjem taghmel li trid.  Sultan jehtieg jifhem bosta hwejjeg ohra.

 

SIMBA                Xi hwejjeg huma?

 

MUFASA            Il-holqien kollu jghix flimkien f’armonija u f’bilanc delikat hafna.  Bhala sultan, ikun jehtieglek tifhem dan il-bilanc u tirrispetta l-hlejjaq kollha; min-nemel ckejken li bil-kemm jiccalaq, sac-criev li jaqbzu m’oghla sigra.

 

SIMBA                Pa, imma lic-criev  ahna nikluhom.

 

MUFASA            Iva, Simba. Ifhimni sewwa.  Meta mmutu gisimna jispicca u jsir haxix.  Ic-criev jieklu l-haxix. Qed tifhem?  Kollox huwa maghqud f’dan ic-cirku kbir tal-hajja, cirku li dejjem idur tond.

 

                            Jidhol ZAZU

 

ZAZU                  L-ghodwa t-tajba, Sire.

 

MUFASA            L-ghodwa t-tajba lilek ukoll, Zazu.

 

ZAZU                  Gejt naghtik ir-rapport ta’ kuljum.

 

MUFASA            Tajjeb.  X’ghandek gdid x’tghidilna?

 

KANZUNETTA 2  (Ir-Rapport ta’ Kuljum)

 

ZAZU                  Privilegg u unur tieghi, li nwettaq dan id-dmir

                            U nwettqu bi kburija w b’onesta’

                            B’inkin sa l-art u bid-dekor ma’ sultan hekk kbir

                            Hekk kont tghallimt mill-Universita’

                            Quddiem is-sultan tieghi jiena npoggi dar-rapport

                            Biex izomm ruhu dejjem aggornat.

 

MUFASA            (parlant) Kollox sew Zazu... haffef

 

ZAZU                  Biex gbart dat-taghrif kollu kieku taf kemm grejt u dort

                            Imm’ issa nhossni veru ppreparat.

 

MUFASA            (parlant) Zazu!  Ir-rapport

 

ZAZU                  (parlant) Hmmm.. iva... ir-rapport ta’ kuljum!

 

                            Smajt li z-zebri xebghu bil-pigama jimmarcjaw

                            Zewg xadini qalu li nsew kif jixxadinjaw

                            Serp mar jigdem denbu w spicca miet ivvalenat

                            Hemm merhla ta’ ljunfanti qed tittrombja marc stunat,

                            Qed jghidu li l-giraffi huma l-oghla fuq kulhadd

                            ’Mma jiena zgur inwieghdek li ma naqta’ qalbi qatt.

                           


 

Dan hu r-rapport ta’ kuljum,

Li jien naghtik malli nqum,

Dwar kull cerv, serp u ljun,

Kollox pront bla ma ndum,

Fir-rapport ta’ kuljum.

 

MUFASA            (Parlant) X’inti taghmel, Simba?

 

SIMBA                (Parlant) Naqbez

 

MUFASA            (Parlant) Ha nurik jien kif ghandek taqbez.

 

ZAZU                  Ic-criev ga smajthom jghidu

                            Li ghejew igorru l-qrun                           (MUF:    Oqghod catt ma’ l-art)

                            Qalu se jibdluhom

                            Hekk kif jidhol l-istagun,

                            U kellna incident                                     (SIM:     OK, catt ma’ l-art)

Met’ ajkla habtet ma’ gurat

Dritt go nofs ir-runway

Sewwa sew kif illandjat,                         (MUF:    Ixx, lanqas hoss...

Iz-znazan ghajru ’l brimb                                       Kollox bil-mod...

Li mohhhom mimli biss bl-ghanqbut,       Pass iehor...)

Anki l-granc mar lura

W qed ihossu wisq batut.                       (MUF:    AQBEZ)

Aaaaaarrrgghhh!

 

SIMBA                Dan hu r-rapport ta’ kuljum,

Li jien naghtik malli nqum,

Dwar kull cerv, serp u ljun,

Kollox pront bla ma ndum,

Fir-rapport ta’ kuljum.

 

FLIMKIEN          Dan hu r-rapport ta’ kuljum,

Li jien naghtik malli nqum,

Dwar kull cerv, serp u ljun,

Kollox pront bla ma ndum,

Fir-rapport ta’ kuljum.

 

 

 

 

XENA 3 - Pride Lands

 

SKAR idur frustrat.

Jidhol SIMBA

 

SIMBA                Hej, ziju Skar.  Aqta’ xiex...?

 

SKAR                  Il-loghba tal-Haga Mohgaga lili xejn ma toghgobni.

 

SIMBA                Jiena daqt se nkun sulatn ta’ din l-art kollha.

 

SKAR                  Tassew?

 

SIMBA                Missieri ghadu kemm urieni s-saltna kollha.

 

SKAR                  Ahfirli li minix naqbez bl-ferh... ghandi dahri jugaghni.

 

SIMBA                Ziju Skar, allura meta jiena nilhaq sultan inti x’tilhaq?

 

SKAR                  Iz-ziju ta’ xadin...

 

SIMBA                (jiddiehak)  Ziju Skar... inti tassew ziju stramb.

 

SKAR                  Ghadek lanqas inti stess ma taf kemm.  Allura... missierek uriek is-saltna, hux hekk?

 

SIMBA                Is-saltna kollha.

 

SKAR                  Ma nahsibx li wriek x’hemm lil hinn mill-fruntieri...!

 

SIMBA                (dizappuntat) Le... qalli li qatt m’ghandi nersaq lil hemm.

 

SKAR                  Dazgur, dazgur.  Sewwa qallek.  Lil hemm jersqu biss dawk l-aktar kuraggjuzi u li ma jibzghu minn xejn.

 

SIMBA                Imma jiena ma nibza’ minn xejn.  Mela x’hemm lil hemmhekk?

 

SKAR                  Jiddispecini Simba. Ma nistax nghidlek.

 

SIMBA                L-ghaliex?

 

SKAR                  Ghax... ghax... jiena dejjem hsiebi fil-gid tieghek.  Li dejjem izzomm 'l boghod mill-periklu.  Inti n-neputi favorit tieghi. (SKAR izieghel b’SIMBA b’makkakkerija.)

 

SIMBA                L-uniku neputi tieghek.

 

SKAR                  Aktar u aktar ghandi nipprotegik.  Ic-cimiterju ta’ l-Iljunfanti mhux post ghall-princep ckejken.  Ups... skuzani... harbitli...!

 

SIMBA                (ecitat) Cimiterju ta’ xiex...??!!

 

SKAR                  X’wahda din!  Qatt ma messni ghidthielek.  Imma nsomma, illum jew ghada, iljun intelligenti bhalek zgur kont issir taf.  Imma Simba, irridek tweghidni li qatt ma tersaq lejn dak il-post.

 

SIMBA                Thabbilx rasek, ziju Skar.

 

SKAR                  M’hawnx ghalik.  Issa mur oqghod ilghab.  U tinsiex... dan kollu zommu sigriet bejnietna.

 

                            SIMBA jitlaq.  SKAR jibqa’ jhares lejh, b’harsa kiefra fuq wiccu.

 

 

 

XENA 4 - Pride Lands / Fantastiku

 

Jidhol SIMBA isejjah li NALA

 

SIMBA                Nala... Nala... fejn inti?

 

NALA                  Hawn... x’gara Simba?  Jaqaw, se mmorru sa hdejn l-ghadira c-ckejkna?

 

SIMBA                Le, Nala... jien u inti se mmorru f’post li qatt hadd ma mar fih.

 

NALA                  Li hadd qatt ma mar fih?  Mela dan fejn jahbat.  X’post hu?

 

SIMBA                (minn taht l-ilsien)  Ic-Cimiterju ta’ l-Iljunfanti!

 

NALA                  (tghajjat) Ic-Cimiterju ta’ l-....

 

SIMBA                (isikkitaha)  Ixxxx...  Iskot, nahseb li qed nilmah lil  Zazu riesaq 'l hawn.  (Jibdel it-ton) Hemm.... iva... niehdu gost immorru ncafcfu fl-ghadira c-ckejkna.

 

                            Jidhol ZAZU

 

ZAZU                  Kont naf li se nsibkom hawn.  (jidhak b’sodisfazzjon) Kemm niehu gost narakom flimkien.  U anki l-genituri taghkom jiehdu gost, ghax intom diga mweghdin ghal xulxin.

 

SIMBA                Imweghdin ghal xiex?

 

ZAZU                  Ghal xulxin.

 

NALA                  X’jigifieri?

 

ZAZU                  (pompuz)  Jigifieri la tikbru intom jehtieg tizzewgu.

 

SIMBA/NALA    Jaaaqqq.

 

SIMBA                Ma nistax nizzewweg lil Nala.  Dik il-habiba tieghi.

 

NALA                  Mela x’inhu.  Qatt ma smajt b’haga tal-biza’ daqs din!

 

ZAZU                  (Sarkastiku) Skuzawni li kelli naghtikom ahbar daqshekk “tal-biza’”  Imma m’ghandkomx ghazla ohra.  Hekk hi t-tradizzjoni; tradizzjoni li tmur lura sekli shah.

 

SIMBA                Mela, malli nilhaq sultan, din tkun l-ewwel haga li nibdel.

 

ZAZU                  Sakemm jien nkun ghadni nferfer zgur mhux se jirnexxilek tmiss it-tradizzjonijiet taghna.

 

SIMBA                Mela f’dak il-kas, qed naghtik is-sensja minn issa!

 

ZAZU                  Strategija tajba, kieku, imma ghandek tkun taf li haga bhal din is-Sultan biss jista’ jaghmilha.

 

NALA                  Tibzax... Simba daqt jilhaq Sultan.

 

SIMBA                Hekk hu.  (lil Zazu)  U inti jkollok toqghod ghalli nghidlek jiena.

 

ZAZU                  Imma mhux ghalissa.  Se jkollok tistenna ftit mhux hazin.

 

SIMBA                Ma naqbilx mieghek.  Jiena ghandi genn sa ma nilhaq Sultan.

 

                            KANZUNETTA 3 (Ghandi genn sa ma nilhaq Sultan)

 

SIMBA                Jien daqt inkun sultan tassew

                            Sultan bil-wisq maghruf!

ZAZU                  Jiena qatt ma rajt sultan bhal dan

                            Li bil-kemm ghandu suf.

 

SIMBA                Tibzax dalwaqt insir daqsiex

                            U nkexkex lil kulhadd,

                            Qed nipprepara hoss tal-genn

                            Li bhalu ma smajt qatt.

ZAZU                  S’iss’ ghadni qatt ma smajtu hoss bhal dan.  

SIMBA                Ghandi genn sa ma nilhaq sultan!

 

ZAZU                  (Parlant) Fadallek bicca sewwa sa ma tiehu post bhal dak....

 

SIMBA                Hadd ma jghidli “Mur 'l hemm”

ZAZU                                                  (Parlant) Imma jien kull met’ ghidtlek...

NALA                  Hadd ma jghidli “Ej 'l hawn”

ZAZU                                                  (Parlant) Li ridt nghid huwa...

SIMBA                Hadd ma jghidli “Kul dan!”

ZAZU                                                  (Parlant) Pero’ int mintix tirrealizza...

SIMBA+NALA   Hadd ma jghdli “Tmissx dak!”

ZAZU                                                  (Parlant) Ipprova ifhem ftit

SIMBA                Nigri fejn irrid kuljum

ZAZU                                                  (Parlant) Imma dan ma jistax ikun...

SIMBA                Inkun hieles malli nqum.

 

ZAZU                  Dan huwa l-waqt li ntik malajr

                            Parir dwar il-futur

SIMBA                Slaten m’ghandhomx bzonn

                            Pariri minn daqsxejn t’ghasfur

ZAZU                  ’Kk is-saltna sejra tkun b’dal-mod

                            Allura tqisunix,

                            Lest nirrezenja bi protesta

                            U zgur ma ssibunix.

Jien qatt ma rajt dizastru kbir daqs dan

SIMBA                Ghandi genn sa ma nilhaq sultan!

 

--- MUZIKA ---

 

SIMBA                Harsu sewwa lejja

                            Harsu b’attenzjoni

                            Jiena se nkun ic-centru

                            Jiena l-attrazzjoni

                           

ZAZU                  (Parlant ‘in strict time’) Bil-mod!

 

KOR                    Se jkollna Kap hekk qawwi u setghan,

                            Il-gid hawn fostna ser ikun kotran,

                            Kull annimal tassew se jkun ferhan,

 

SIMBA+KOR     Ghandi genn sa ma nilhaq sultan

                            Ghandi genn sa ma nilhaq sultan

                            Ghandi genn sa ma nilhaq sultan

 

 

 

XENA 5 - Cimiterju ta’ l-Ilunfanti

 

Jidhlu SIMBA u NALA

 

SIMBA                Ghandu jkun wasalna.  Nahseb dan huwa l-post li semmieli z-ziju Skar.

 

NALA                  Kemm hu post stramb!

 

SIMBA                Iz-ziju qalli li trid tkun kuraggjuz biex tasal hawn.

 

NALA                  U nistghu nidhlu f’xi bicca nkwiet, ukoll!

 

SIMBA                Jaqaw qed tibza’?

 

NALA                  Ma tantx fih wisq x’jigbdek, post bhal dan.

SIMBA                (jersaq lejn ghadam)  Nahseb li dak kollu ghadam ta’ l-iljunfanti.  Ejja ha narawh sewwa.

                            Jidhol f’salt ZAZU

ZAZU                  Nahseb li l-unika haga li se taraw sewwa  hija t-triq lura lejn id-dar.

SIMBA                Hawn x’inti taghmel?  Hawn jghodd biss ghall-kuraggjuzi.

ZAZU                  Ma tafx li dal-post huwa lil hinn mill-fruntieri taghna?  Ipprojbit u perikoluz.

NALA                  Nahseb li ahjar immorru lura mnejn gejna.

SIMBA                Kif perikoluz ?

ZAZU                  Dan hu l-post tal-jeni... annimali mahmugin, imgermda u stupidi.  Hadd ma jersaq lejn l-inhawi taghhom.

SIMBA                Imma jiena s-Sultan futur!

                            Jinstema’ d-dahk tal-JENI

NALA                  Dan xi jkun?

ZAZU                  Haffu... imxu lura. M’ghandniex zmien x’nitilfu.

                            Jitfaccaw il-JENI

JENA 1                Dan x’jiena nara... tliet trasgressuri.

JENA 2                Jidhlu fejn mhux suppost

JENA 3                U wiehed minnhom imfelfel...

JENA 1                Jew bir-rix qed jaqaghlu.... (jiddiehku)

JENA 2                Stenna ftit... lil dan qed naghrfu.  Int mhux il-buffu ta’ Mufasa??

ZAZU                  (pompuz) Jiena l-Maggordomo tieghu.

JENA 3                Ahhh “Maggordomo”!  (aktar dahk)

ZAZU                  Skuzawni... hmmm ...hadna zball fit-triq.  Intlifna u issa sejrin lura.  L-ghodwa t-tajba.  Is-sliem ghalikom.  Sahha u barka.  Caw-caw!

JENA 1                (taghlaqlu triqtu u tersaq thares lejnSimba) Stenna stenna.  U dan il-gremxula min jahbat?

SIMBA                Jiena Simba... is-Sultan futur.  Iben Mufasa.

JENA 2                Waww... mela fostna ghandna princep.

SIMBA                U bhala s-Sultan futur lili ma tistghu taghmluli xejn.  Ghidilhom Zazu.

ZAZU                  Hmmm.. ehh... teknikament hawnhekk ahna m’ghandna l-ebda setgha ghax ninsabu fl-artijiet taghhom.

SIMBA                Imma inti m’ghidtlix li dawn annimli mahmugin, imgermdin u stupidi??

JENA 3                Min qalilna mahmugin?

JENA 1                U mgermdin?

JENA 2                U stupidi?

ZAZU                  X’wahda din ara x-xemx kemm telghet 'il fuq.  Issa se jkollna nhallikom bis-serjeta’.

JENA 3                Ghalfejn din l-ghagla kollha. Mhux ahjar tibqghu maghna “L-Jum kollu” ??

JENA 1                L-iljun kollu....(dahk).

JENA 2                Iva... x’ferh dal-jum!

JENA 3                Ha-ha.. ferh ta’ Ljun!!!!

                            ZAZU jgebbdilhom idejhom biex jaharbu.  Imma l-JENI f’salt wiehed iduru maghhom u jersqu lejhom sakemm isakkruhom fin-nofs tal-palk.  Hekk kif ikunu ser jaghtuhom is-salt tinstema’ ghajta kbira ta’ Ljun u jitfacca MUFASA.

MUFASA            Hawn x’qed jigri??

JENA 1                Qeghdin... qeghdin... hmmm... nilaghbu noli ja Kbir MuSafa...

JENA 2                Hmmm... Fumasa...

JENA 3                Hmmm... Mufasa!

MUFASA            Noli  eh?  Jekk biss nerga’ naqbadhom magenb ibni...

JENA 1                Ibnek??!!  (lil Jena-2)  Inti kont taf li dan iben Mufasa?

JENA 2                (Taghmel sinjal ta’ LE, waqt li ddur fuq Jena-3)  Inti kont taf li dan iben Mufasa?

JENA 3                (taghmel sinjal ta’ IVA).

JENA 1                Ma konniex nafu.

MUFASA            Mela issa tafu. Sparixxu!

JENA 1                Dazgur.  Hadd ma jaf jisparixxi daqsna.  Imxu... haffu.

JENA 2                Nisparixxu.

JENA 3                Sparixxejna

                            JENI jitilqu.

MUFASA            (lil ZAZU) Inti mur hu lil Nala lura d-dar.

ZAZU                  Issa stess Sire.  Minnufih. Nisparixxu bhal dawk il-Jena.  Xi tghid Nala?  Tlaqna.

                            ZAZU u NALA jitilqu.

MUFASA            (lil SIMBA) U int..!  Int ksirt l-ordnijiet tieghi.

SIMBA                Ahfirli.

MUFASA            Iddizappuntajtni, Simba.  Mhux biss ksirt l-ordnijiet tieghi imma anki pperikolajt il-hajja ta’ Nala.

SIMBA                Xtaqt biss inkun kuraggjuz... bhalek.

MUFASA            Jiena nkun biss kuraggjuz meta jkun tassew jehtieg.  Li tkun kuraggjuz ma jfissirx li tmur tfittex l-inkwiet u l-periklu.

SIMBA                Imma inti qatt ma tibza’ minn xejn.

MUFASA            Illum bzajt.

SIMBA                Tassew!!

MUFASA            (bil-hlewwa) Bzajt li nitilfek...!

SIMBA                Forsi... ma nafx... forsi anki s-slaten jibzghu xi ftit.

MUFASA            Hmmm...

SIMBA                Imma nahseb li dawk it-tliet jeni, malli raw lilek bezghu wisq aktar.

MUFASA            Ghax ma’ missierek hadd ma jiccajta.  Ersaq ftit lil hawn.  (jitghannqu)

SIMBA                Pa... ahna hbieb hux tassew?

MUFASA            Hbieb!

SIMBA                U tibqa’ dejjem mieghi....!

MUFASA            Simba... ha nghidlek haga li ili kien qalilhieli missieri.  Hares 'il fuq, lejn dawk il-kwiekeb.  Is-slaten il-kbar ta’ l-imghoddi jinsabu hemm... dejjem iharsu lejna mill-kwiekeb.

SIMBA                Tassew?!

MUFASA            Ghalhekk Simba, kull meta thossok wahdek ftakar li dawk is-slaten qeghdin hemm biex jiggwidawk.  U jiena ghad inkun maghhom.  Imxi mmorru d-dar.

                            MUFASA u SIMBA jitilqu

 

 

XENA 6 - Cimiterju ta’ l-Ilunfanti

 

It-tliet JENI jharsu mill-kwinti jew minn wara xi wahda mill-forom geometrici.

 

JENA 1                Telqu?  (tohrog fuq il-palk meta tara’ li m’hemm hadd).  Ajma... ghadni nhoss saqajja jirtoghdu.

 

JENA 2                Jiena ghandi gismi kollu jirtoghod.

 

JENA 3                Mishut  Mufasa.

 

JENA 1                Iskot.  Issemmihx dak l-isem ghax tqabbadni l-bard.

 

JENA 3                (tinki lil Jena-1)  Mufaaasa.  Mufaaaasa!

 

                            JENA-2 u JENA-3  jiddiehku.

 

JENA 1                Mishutin iljuni.  Kemm ma nahmilhomx.

 

JENA 2                Jidhrilhom li huma ‘l fuq minn kulhadd.

 

JENA 3                Li jistghu jaghmlu li jridu bina.

 

JENA 1                Mishutin iljuni....

                           

                            Waqt li l-JENI qed jghidu “mishutin iljuni” jidhol SKAR

 

JENI                    (flimkien)    Mishutin iljuni.

 

SKAR                  Qed nara li ppreparajtuli merhba sabiha.

 

JENA 3                Ajma Skar x’qatgha tajtni.  Hsibtu wasal xi hadd importanti.

 

SKAR                  U l-ghaliex ahna l-iljuni mishutin?

 

JENA 2                U le Skar, mhux ghalik konna qed nghidu.  Inti wiehed minna.

 

JENA 1                Konna qed nghidu ghal iljuni “ta’ veru” bhal ... hemm... bhal...

 

JENA 3                Bhal Mufasa.

 

JENA 2                Insomma Skar.  Gibtilna xi haga x’nieklu?

 

SKAR                  Xi tridu aktar?  Jien ga bghattilkom zewgt ifrieh torja u tajbin, ippakkajti u lesti ghall-pranzu,  imma lanqas biss kellkom hila tmiddu jdejkom fuqhom.

 

JENA 3                Kif stajna?  Mela ma tafx min gie jaqbez ghalihom?  Xi ppretendejtna naghmlu.  Noqtlu lil Mufasa?

 

SKAR                  Mela x’inhu!  Toqtlu lil Mufasa!

 

 

                            KANZUNETTA 4  (Be Prepared)

 

SKAR                  Naf sew li kemm ilkom tezistu

                            Lil mohhkom qatt ma haddimtuh,

                            Imm’issa hemm bzonn l-attenzjoni

                            Dan kliemi jehtieg li tifhmuh.

 

Mill-harsa ccassata f’ghajnejkom

Jien naf illi mohhkom marid,

Imm’issa hemm kwestjoni ta’ renju,

Minghandkom nehtieg daqqa t’id.

 

Lestu ruhkom ghac-cans ta’ hajjitkom

Lestu ruhkom ha ntikom l-ahbar

Zmien gdid gej ghalina

Li gid se jaghtina.

 

JENA 2                X’se jkun ix-xoghol taghna?

 

SKAR                  Jaghmilkom setghana.

 

’Kk tghinuni f’xewqati

Zgur tkunu ppremjati

Meta jsehh dak li ghandi ppjanat,

Tiehdu posthom bla l-ebda tahbit

Gej zmien gdid!

 

--- WAQT IL-MUZIKA ---

 

JENA 1                Tajjeb, tajjeb.. prosit! Gej zmien gdid. Xi zmien hu?

 

SKAR                  Il-mewt tas-Sultan.

 

JENA 1                Dan kif?  Mela marid?

 

SKAR                  Le stupidi.  Se noqtluh.  U lil Simba wkoll.

 

JENA 2                Idea tajba! Das-sultan x’nambuh?

 

FLIMKIEN          (Vucijiet ‘Sing-song’, jizfnu madwar JENA 1) Addio s-slaten kollha... la la la la laa laa!

 

SKAR                  Imbecilli!   Se jkollkom sultan!

 

JENA 1                Eh?  Imm’ int m’ghadekx kemm ghidtilna...

 

SKAR                  Jien se nkun Sultan! Tuni l-appogg taghkom u qatt ma tkunu aktar bil-guh.

 

FLIMKIEN          Tajjeb!  Tajjeb! Viva s-Sultan!

 

JENI KOLLHA   Viva s-Sultan! Viva s-Sultan!

 

--- IKANTAW MILL-GDID ---

 

JENI                    Mel’ issa se nkunu ta’ gewwa

Ma’ Sultan minn kulhadd rispettat.

 


 

SKAR                  Jehtieg li flimkien nahdmu sewwa

                            Sabiex jisfa kollox attwat

 

Hemm gejjieni tal-genn lest ghalikom,

Ikel bnin u tahbit m’hemmx ghalfejn,

Fi ftit kliem qed nipprova nurikom

Li minghajri ma takkwistaw xejn

 

Hejju ruhkom ghal din il-battalja

Intom tajba ghal xoghol ftit mahmug, (Oooh... La! La! La!)

Ma kontx naf sew meta                                (Ikel bnin)

Se nahtaf is-setgha;                           (Laham fin)

Il-genb kienu jtuni                 (Kul kemm trid)

Jinsewni, jwarrbuni                           (Bla tahbit)

Imm’issa zgur gejja                           (Aaaaaaah...)

Is-saltan f’idejja                                            (...aaaaaaah...)

Jintebhu xi nsarraf tassew.                 (...aaaaaaah!)

Jien kont ili nistenna mhux ftit

                        (Oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo)

Gej zmien gdid.

 

ILKOLL              Nistennew konna ilna mhux ftit

Gej zmien gdid.

 

 

XENA 7 - Wied

 

SIMBA u SKAR

 

SIMBA                Allura x’inhija dis-sorpriza li ghandek ghalija?

 

SKAR                  Jekk nghidlek x’inhi ma tibqax aktar sorpriza, mhux hekk?

 

SIMBA                Ma jimpurtax... jiena naghmel ta’ bir-ruhi sorpriz.

 

SKAR                  He-he-he.... inti tassew iljun fuq ruhek.  Is-sorpriza li ghandi hija ghalik u ghal missierek.  Ara oqghod hawn fuq dil-blata u qis li ma ticcaqlaqx.  Jien se mmur ghal missierek.

 

SIMBA                Ahjar nigi mieghek.

 

SKAR                  Le, int ibqa’ hawn.  U ara ma tergax tidhol f’xi bicca nkiet bhalma  gralek mal-Jeni.

 

SIMBA                Mela anki inti smajt?

 

SKAR                  Kulhadd sama’.  Ma jaqbilx terga’ ddahhal lil missierek f’aktar inkwiet. Ibqa’ hawnhekk.

 

SIMBA                Kollox sew, mela.

 

                            SIMBA jibqa’ fuq il-blata.  SKAR jitlaq.

 

 

XENA 8 - Il-Blata L-Gholja / Wied

 

ZAZU u MUFASA fuq il-Blata l-Gholja

 

ZAZU                  Qed tisma’ bhali?  Il-merhla tal-gniedes donnha qed titharrek.

 

MUFASA            Iva, sew qed tisma’.  Donnhom tgerrxu.  Resqin in-naha taghna.

 

ZAZU                  Sire...sire... hares lil hemm.  Simba jinsab f’nofs il-moghdija.

 

MUFASA            Simba!!!!

 

                            Din ix-xena trid tinvolvi grupp kbir ta’ tfal, jidhlu ringiela ringiela minn wara, forsi jaghmlu crieki dehlin u hergin mill-kwinti... Simba jitla’ fuq wahda mill-forom geometrici li tkun baxxa bizzejjed u bil-wicc mhux inklinat wisq... jitmexxa ‘l hawn u ‘l hinn mill-istampede.  Mufasa li jidher ghaddej minn gol-folla ... jitla’ u jerga’ jinbela’, u isalvah billi jigi hdejh fuq il-forma, u jghinu jghaddi ghal fuq xi livell iehor jew ghal gol-kwinti.  Mufasa jerga jittiehed lejn in-naha l-ohra fejn jipprova jitla’ ma’ forma ohra aktar gholja mibnija madwar sellum, Skar minn fuq li jwaqqghu ghal isfel, jew jingibed mill-istampede u jithalla mejjet fin-nofs.  Simba jigi jfittex lil missieru, jipprova jqajmu (dawn mossi li forsi nkun stabillixejna l-ewwel darba f’xena 2).  Jibqa’ hdejn missieru mejjet.

 

SIMBA                Pa... pa.... xi gralek?  Kellimni pa.  Iftah ghajnejk.  Hares lejja pa.  L-ghaliex ma tridx tkellimni?  Pa... pa....  (Simba jinfexx jolfoq)

 

 

XENA 9 - Wied

 

Jidhol SKAR

 

SKAR                  Simba!  X’ghamilt b’idejk?

 

SIMBA                Il-merhla tal-gniedes... ma nafx x’gara.  Naf li missieri gie biex isalvani minn go nofshom... imbaghad... imbaghad... incident ... mhux apposta.

 

SKAR                  Naf... Simba... naf. Incident.  Halla hajtu biex salva lilek.  U issa s-Sultan miet.  Miet minhabba fik, Simba.  Min jaf ommok x’se tghid?

 

SIMBA                X’se naghmel ziju Skar?  X’se naghmel?

 

SKAR                  Ahrab Simba.  Ahrab u tigi lura qatt aktar.  Mur!

 

                            SIMBA jahrab, imbikki u kkonfondut.

                            Jidhlu t-tliet JENI.

 

SKAR                  Haffu.... did-darba ara ma thalluhx jaharbilkom.  Eqirduh.

 

                            Il-JENI jitilqu jigru ‘l barra

 

 

XENA 10 - Pride Rock

 

Skar jitla’ fuq il-blata l-kbira (Pride Rock)

                            Muzika waqt li l-annimali jibdew resqin lejh. 

 

SKAR                  It-telfa ta’ Mufasa diga hija tragedja kbira ghalina.... ahseb u ara t-telfa ta’ Simba.  Qed inhoss tabilhaqq weggha kbira f’qalbi.  Ghalija din hija telfa personali u ghalhekk se jkolli nacetta t-tron b’qalbi maqsuma.  B’danakollu, minn qalb l-irmied ta’ din it-tragedja zgur li se jirnexxilna nirxuxtaw ghal zmien gdid.

 

Jersaq grupp ta’ Jeni (mhux it-tliet Jeni principali)

 

                            Se jkun zmien meta bil-ferha naccettaw fostna lil shabna l-Jeni u lkoll flimkien, Jeni u Ljuni nghixu f’armonija shiha.

 

                            Waqt li titla’ l-muzika u forsi ssir zifna makabra qasira mill-Jeni, jidhlu t-tliet Jena Principali.

 

JENA 1                Mgharraq li hu harbilna.

 

JENA 2                Jekk Skar ikun jaf li ghadu haj, joqtolna zgur.

 

JENA 3                Min qalilkom li se jibqa’ haj?  Harbilna tassew.... imma fejn mar?  Mhux fid-dezert?  U intom tahsbu li daqsejn ta’ ferh, wahdu wahdu,  se jirnexxilu jghix f’dezert bla ikel u bla ilma?

 

JENA 1                U bl-ajkli u l-isqra jittajru fuq rasu!

 

SKAR                  Era gdida fejn jiena se nsaltan fuqkom ilkoll.... b’qalb tassew kbira!

                                   

 

XENA 11 - Gungla

 

Simba mitluq ghal mejjet.  Jidhlu PUMBA u TIMON.  Timon jilmah lil Simba u jmur ixammem mieghu.

 

TIMON               Ersaq ftit ‘l hawn Pumba.  Dan x’tahseb li hu?

 

PUMBA               Dan.... dan.... dan donnu ljun!

 

TIMON               Mamma-mia.... Pumba!  Imxi nfittxu nitilqu minn hawn.

 

PUMBA               Stenna ftit, Timon.  Dan ghandu bzonn l-ghajnuna.

 

TIMON               X’inti tghid Pumba?! Mela nsejt li ahna l-ikel favorit ta’ l-Iljuni?

 

PUMBA               Iva imma dan ghandu daqs nitfa.

 

TIMON               Dazgur.... imma minghalija l-iljuni jikbru.

 

PUMBA               Jidher daqshekk helu u gustuz.  Forsi meta jikber ikun habib taghna u jaqbez ghalina.

 

TIMON               Holma sabiha kieku.  Isma’ minni.... imxi mmorru lura mnejn gejna.

 

SIMBA jitniehed.

 

PUMBA               Ghandu bzonn l-ghajnuna.  Timon, mur fittex giblu l-ilma.

 

TIMON               X’naghmel?!

 

PUMBA               Ghidtlek mur fittex giblu l-ilma.

 

TIMON               Tajjeb ukoll, biex wara li jiekol lilna ikun jista’ jbill grizmejh!

 

TIMON jitlaq igib l-ilma.

 

PUMBA               Tibzax ckejken.  Daqt  tiehu sahhtek mill-gdid.  U dan kif sibt ruhek hawn, f’dan il-post imwarrab.... boghod minn darek?  Bil-fors li ntilef miskin.

 

TIMON jidhol bl-ilma.

 

TIMON               X’aktar issa?  Noqghodlu mimdud bil-lest fuq platt?

 

PUMBA jisqi lil SIMBA

 

PUMBA               Ixrob ckejken... ixrob.

 

TIMON               Jekk jimla zaqqu bl-ilma biss ma jimpurtax wisq, kieku.

 

SIMBA                (jistejqer) Hawn fejn jiena?

 

TIMON               (imbezza’) Qed jitkellem!

 

PUMBA               (lil Simba) Thabbilx rasek ckejken.  Ahna hbieb tieghek.  U se nghinuk.  Hux tassew Timon?

 

TIMON               Hmm.. ehhh... hbieb tieghek.  Mela x’inhu!

 

SIMBA                Grazzi hafna, hbieb.

 

TIMON               Hmmm... jidher simpatiku.  Isma’... jiena jisimni Timon.  U jiena salvajtek.

 

PUMBA               (iqahqah b’nuqqas ta’ approvazzjoni).

 

TIMON               Bil-ghajnuna ta’ Pumba, naturalment.  X’jismek ckejken?

 

SIMBA                Simba.

 

PUMBA               Dan kif sibt ruhek hawn.  Mnejn gejt?

 

SIMBA                Mhux importanti mnejn gejt.  Hu x’inhu issa qatt ma nista’ mmur lura.

 

PUMBA               Jigifieri inti mkecci.  Mela ltqajna ghax ahna mkeccijin ukoll.

 

TIMON               Dan x’ghamilt biex keccewk?

 

SIMBA                Haga kerha hafna.  Ma rridx nitkellem dwarha.

 

TIMON               Prosit.  U ahna lanqas ma rridu nafu.  Hux tassew Pumba?

 

PUMBA               Hekk hu!

 

TIMON               U meta d-dinja taghtik daharha, haga wahda biss hemm x’taghmel.  Aghtiha dahrek.

 

SIMBA                Imma lili mhux hekk ghallmuni.

 

PUMBA               Mela wasal iz-zmien li titghallem lezzjoni gdida.  Siehbi Timon isejhila HAKUNA MATATA.

 

SIMBA                Xiex?

 

TIMON               Hakuna Matata!

 

KANZUNETTA 5 (Hakuna Matata)

 

TIMON               (parlant) Hakuna Matata!

                            Hija kelma tal-genn

PUMBA               (parlant) Hakuna Matata!

                            Fiha zgur issib kenn

 

TIMON               (Kant) Bla xejn problemi

                            Tghix ghal dejjem kuntent.

FLIMKIEN:         U b’hekk ahna t-tnejn

                            Ma nbatu xejn.


 

 

TIMON               Hakuna Matata!

 

SIMBA                (parlant) Hakuna Matata?

 

PUMBA               Il-motto taghna.

 

SIMBA                Motto xi jkun?

 

TIMON               Motto... tfisser “matto”... Mignun!?

                            Ah haah haah hah hah...

 

PUMBA               (Jidhak) Mela x’inhu... b’hekk issolvi l-problemi kollha.

 

TIMON               Hekk hu! Hu minn Pumba per ezempju.

 

TIMON               (ikanta) Meta kien ghadu ckejken...

 

PUMBA               (tenorili/soprano skond il-kapacita’) Kont veru ftit imsejken!

 

TIMON               (Parlant... sarkastiku) Tajjeb!

 

PUMBA               Grazzi!

 

TIMON               (ikanta) Intebah li shabu kienu kollha jwarrbuh

                            Ghax ir-riha li kellu ma tantx kienet tfuh

 

                            (Il-partijiet fil-parentesi huma “parlant” minn Timon)

 

PUMBA               Ghalkemm nidher ftit raff, jien tassew sensittiv

                            Kont ninkedd jekk kulhadd ikun mieghi kattiv

 

PUMBA               Kont nisthi wisq

TIMON                                               (Kien jisthi wisq)

PUMBA               Hsibt li nahrab x’imkien

TIMON                                               (’Mma jinxtamm kullimkien)

PUMBA               Dwejjaq kbar kont inhoss

TIMON                                               (Hlief wara xi ikla)

PUMBA               Kull meta kont ser in...

 

TIMON               (parlant) Hej Pumba... mhux quddiem it-tfal!

PUMBA               (parlant) OK.  Sorry.

 

PUMBA               Hakuna Matata!

u TIMON             Hija kelma tal-genn

                            Hakuna Matata!

                            Fiha zgur issib kenn.

 

SIMBA                Bla xejn problemi

                            Tghix ghal dejjem kuntent

 

TIMON               (parlant) Hekk, kanta maghna!

 

SIMBA

u TIMON             U b’hekk ahna t-tnejn...

 

PUMBA               ...Ma nbatu xejn

 

ILKOLL:              Hakuna Matata!

 

                            (Djalogu normali)

 

TIMON               Merhba f’din id-dar taghna.

 

SIMBA                Allura intom tghixu hawnhekk?

 

TIMON               Ahna nghixu kulfejn ifettlilna.

 

PUMBA               Id-dar tkun kulfejn niddeciedu li nserrhu l-warrani

 

SIMBA                Toghgobni l-idea.

 

PUMBA               Jien bil-guh.

 

SIMBA                Jien niflah niekol zebra.

 

TIMON               Ehm... ilu ma jkollna zebra friska!.

 

SIMBA                Xi cerva forsi?

 

TIMON               Lanqas.

 

SIMBA                Hippo?

 

TIMON               Lanqas.  Isma’, issa trid tibda tghix bhalna u tiekol minn dak li nieklu ahna.  Minn dawn ara... (Jurih l-art go rokna hdejn wahda mill-piramidi)

 

SIMBA                Tieklu d-dud?

 

TIMON               U n-nannakoli u l-gurati!

 

SIMBA                Hieeeehhhh!

 

TIMON               (Jiekol b’halqu mimli) Mmmm. Toghma ta’ Burgers.

 

                            Pumba u Timon jigbru d-dud il-art u jieklu.

 

PUMBA               (Jibla’) Jizolqu daqsxejn u dejjem nikluhom rare!.

 

TIMON               (Jomghod) Mmmmm.... menu a la carte! 

 

PUMBA               (Jiekol)  Compliments from the Chef!

 

TIMON               (Jomghod) Oqghod fuq kliemi... m’hawnx hajja isbah minn din. La regoli.  La responsabbilitajiet. U fuq kollox: inkwiet ta’ xejn.

 

SIMBA                Insomma xi trid taghmel? Hakuna Matata. (jiekol... Ferhan) Mmmm... Medium rare!.

 

TIMON               Preciz!

 

PUMBA               (ikantaw mal-muzika)

u TIMON            Hakuna. Matata. Hakuna. Matata. Hakuna. Matata.

 

SIMBA                Bla xejn problemi

                            Tghix ghal dejjem kuntent

 

ILKOLL:              U b’hekk ma nbatu xejn

                            M’ghandniex ghalfejn

 

SIMBA                Hakuna Matata... etc...  (tirrepeti... skond il-muzika)

                                   


 

 

XENA 12 - Pride Lands Meqrudin

 

SKAR u ZAZU.  Dan ta’ l-ahhar imsakkar go gagga.  Jidhlu t-Tliet JENI

                           

SKAR                  X’rega’ nqala’, issa?

 

JENA 1                (aside lil shabha)  Kif se naqbdu nghidulu?

 

JENA 2                Aqbad u ghidlu.  M’hemmx x’taghmel.

 

JENA 3                Hallu f’idejja.  Skar, l-ikel spicca kollu.  U issa anki l-ilma naqas. Ma nistghux nibqghu sejrin hekk.

 

SKAR                  Isktu.  Imisskom tafu li dak huwa xoghol l-iljunessi.  Mhux xoghli.  Morru ghidu lilhom.

 

JENA 1                Iva... imma.. Skar... Sire... ftakar li issa inti s-Sultan.  Mindu miet Mufasa...

 

SKAR                  Issemmux dak l-isem quddiemi.  Jiena s-Sultan.  Jiena!

 

JENA 3                Imma sultan ta’ veru suppost jipprovdilna x’nieklu.

 

JENA 2                U l-iljunessi mhumiex isibu ikel.  L-annimali kollha telqu.

 

SKAR                  Mela itilqu intom ukoll.  Barra. Barra!

 

IL-JENI JITILQU

 

SKAR                  Imma l-ghaliex donnu xejn mhu qed jahdem sewwa? (lil Zazu) Ghidli Zazu... x’ghandi inqas minn hija jien?

 

ZAZU                  Trid il-lista l-qasira jew it-twila?

 

SKAR                  (Irrabjat) Jiena s-Sultan.  Jiena biss.  (Jikkalma) Ghidli Zazu.  X’hemm differenti?

 

ZAZU                  Mela... kellu sudditi li jirrispettawh, familja li thobbu, regina devota...

 

SKAR                  X’inhu?  X’ghidtli?

 

ZAZU                  Skuzani Sire... ma ridt infisser xejn b’daqshekk....

 

SKAR                  Le, le... x’ghidtli dwar ir-regina?

 

ZAZU                  Ghidtlek li Mu... ehm... huk kellu regina devota.

 

SKAR                  Regina!  Mela x’inhu.  Dak hu li ghadni bzonn.  Regina.  Meta l-annimali jaraw li ghandi regina, jibdew jirrispettawni aktar ghax inkun sultan komplut.

 

Tidhol NALA

 

NALA                  Skar... ma nistghux nibqghu sejrin hekk. Kulhadd iwahhal fina li m’ahniex nipprovdu l-ikel... imma minn fejn....

 

SKAR                  Ersaq lil hawn sabiha tieghi.  Issa hallik mill-ikel.

 

NALA                  X’gara?  Biex inti gej?

 

SKAR                  Kulhadd jaf li inti l-isbah iljunessa li hawn. U kulhadd jaf ikoll li jien l-isbah u l-aqwa ljun.  Hux tassew Zazu?  Qed tara anki Zazu jaqbel.  Allura inti jehtieg li tkun il-mara tieghi.

 

NALA                  X’inhu?

 

SKAR                  Ghandek ragun tiskanta.  Iva, naf li ma jisthoqqlokx gieh bhal dan.  Imma ma jimpurtax.  Jiena minix imkabbar.  Inti se tkun il-mara tieghi.

 

NALA                  Ma jistax ikun.

 

SKAR jersaq jitkellem ma’ ZAZU.

 

SKAR                  (lil ZAZU)  Issa rridu naraw xi preparazzjonijiet irridu naghmlu ghat-tieg taghna.

 

ZAZU                  Tieg minghajr riceviment... ikolli nghid.

 

SKAR                  Inti issa hallik minn dan.  Ara, l-ewwelnett jehtieg inlaqqghu l-annimali kollha flimkien u nghidulhom li.... (fade)

 

NALA                  Ma jistax ikun.  Ili s-snin nissaporti fis-skiet, imma issa dan izzejjed.  Nahrab minn hawn darba ghal dejjem.

 

NALA titlaq.

 

SKAR                  .... imbaghad ingieghel l-annimali kollha jinzlu jitbaxxew quddiemi u quddiem ir-regina l-gdida.

 

ZAZU                  Skar.....

 

SKAR                  U kull filghodu nibdew nohorgu nippassiggaw flimkien u inti toqghod ittir fuq rasna u tghajjat.  “Is-Sultan Skar u r-Regina Tieghu”.

 

ZAZU                  Skar...

 

SKAR                  Ma toghgbokx l-idea.  Xi tghid?

 

ZAZU                  Nahseb li f’dan it-tieg mhux biss riceviment mhux se jkollna imma lanqas gharusa.

 

SKAR                  X’gara? Fejn marret?

 

ZAZU                  Telqet honeymoon wahidha.

                           

 

XENA 13 - Gungla

 

                            Jidhlu PUMBA u TIMON imwerwrin.

 

TIMON               Simba... Simba... fejn inti?

 

PUMBA               Simba... haffef.

 

                            Tidhol NALA

 

TIMON               Spiccajna ahna.

 

PUMBA               Mitlufin.

 

TIMON               (lil Nala)  Dan ehxen minni.  Jien ma fini xejn jahasra.  Simbaaa!

 

                            Jidhol SIMBA.  Kif jilmah lil NALA jersaq lejha.  Iduru bil-mod ma’ xulxin iharsu cass f’ghajnejn xulxin.

 

PUMBA               Ghidilha Simba li ahna hbieb tieghek.  Ghidilha.

 

NALA                  (bil-mod u bi skantament kbir) X’qed isejhulek?

 

SIMBA                Simba.  U inti... inti....  inti Nala?

 

NALA                  (tingibed lura) Simba!!!  Kif jista’ jkun.  Lilna qalulna li inti mejjet.

 

SIMBA                Nala!  X’sorpriza din.

 

PUMBA               Qed tara jien mill-ewwel ghidtlek li din kienet habiba taghna.

 

TIMON               Mhux inti titwerwer mix-xejn.  Helow... jimporta tintroducina.

 

SIMBA                Nala... dan huwa Timon... u dan Pumba.  Hbieb tieghi.

 

NALA                  Ghandi pjacir.  Simba, min jaf kemm se jifirhu meta jsiru jafu li ghadek haj.  L-aktar ommok.

 

SIMBA                Nala... ahjar hadd ma jkun jaf xejn.

 

NALA                  Kif jista’ jkun.  Kollha minghalihom li inti mejjet.  Skar kien qalilna kollox dwar dak li gara meta kienet sfrattat il-merhla...

 

SIMBA                U x’kien qalilkom aktar?

 

NALA                  Issa hallik minn dan.  L-aqwa li inti ghadek haj. Inti s-Sultan!

 

PUMBA               Sultan?  Jien qed nisma’ sewwa?!

 

TIMON               Simba jhobb jiccajta.  Hux mhux veru inti sultan?

 

SIMBA                Le!

 

NALA                  Simba!

 

SIMBA                Le... forsi xi draba... kont se nkun sultan.  Imma dak kien zmien twil ilu.

 

TIMON               Dawn xi praspar huma?  Inti Sultan u ma ghidtilna qatt?

 

SIMBA                Harsu lejja.  Ghandi s-sura ta’ Sultan?  Jien l-istess Simba li tafu intom.

 

PUMBA               Imma bis-setgha ta’ sultan!

 

NALA                  (lil PUMBA u TIMON) Hemm.... hbieb... jimporta thalluna ftit wahidna.

 

TIMON               Le thabbilx rasek... li ghandek tghid tista’ tghidu quddiemna.  Hux tassew Simba.

 

SIMBA                (imbarazzat) Hmmmm... nahseb li ahjar twarrbu ftit.

 

TIMON               (lil Pumba) Dik ikollha...  u jien minghalija kont nafu.

 

                            PUMBA u TIMON jitilqu

 

NALA                  Simba.  Inti qisek irxuxtajt mill-mewt.  Ghadek ma tafx dan xi jfisser ghall-annimali kollha.  U ghalija.

 

SIMBA                Jien... jien ukoll kuntent li.... li ergajt sibtek.

 

NALA                  Tghidx kemm immissjajtek!

 

SIMBA                U jiena wkoll.

 

                            KANZUNETTA 6  (Can You Feel the Love Tonight)

 

TIMON               Jien nahseb naf x’se jigri

PUMBA                                                          (Xiex?)

TIMON               Izd’ huma ma jafux

PUMBA                                                          (Min?)

TIMON               Se jsibu ruhhom f’xibka maqbudin

U tarf taghha ma jsibux.

PUMBA                                                          (Oh.)

 

TIMON               (b’accent Franciz... sarkastiku) Dad-dawl hekk baxx u helu

                            (Accent normali) Iqabbdek it-tferfir

B’din l-atmosfera hekk romantika

Zgur gej dizastru kbir

 

LEAD                  F’qalbek thoss tqanqil sabih

                            F’das-seher tal-holqien,

                            Id-dinja llum ittektek b’ritmu gdid

                            Li jheggeg kullimkien.

 

SIMBA                Kemm xorti rrid nghidilha,

Kif nibda lanqas naf;

Dwar dak li darba sehh.  Kif nista’?

Titlaqni ’kk issir taf.

 

NALA                  Xi haga zzommu lura,

Nixtieq kuragg naghtih.

L-ghaliex ma jridx ikun dak is-sultan

Li hemm mohbi go fih?

 

KOR                    F’qalbek thoss tqanqil sabih

                            F’das-seher tal-holqien

                            Id-dinja llum ittektek b’ritmu gdid

                            Li jheggeg kullimkien.

 

F’qalbek thoss tqanqil sabih

Ghax taf li int mahbub,

Tfigg l-imhabba tfuh daqs l-isbah ward

                            Bejn daz-zewgt iqlub

 

TIMON               ’Kk l-imhabba jhalli tistordih  (Pumba ser jibda jibki)

Tista’ trodd salib (Timon jghannaq lil Pumbaa)

PUMBA               Iz-zmien tal-paci tar mar-rih

FLIMKIEN          U t-tmiem jinsab fil-qrib!  (Jibdew jibku ‘full force’)

                           

 

XENA 14 - Gungla

                                               

                            Sett bhal qabel.

 

NALA                  Haga wahda biss ma nistax nifhem.  Ilek haj das-snin kollha... l-ghaliex ma gejtx lura maghna?

 

SIMBA                Ridt... hmmm.. ridt nghix ghal rasi... biex insib hajti mill-gdid. U rnexxieli.

 

NALA                  Ghadek ma tafx kemm kellna bzonnok id-dar.

 

SIMBA                Le... lili hadd m’ghandu bzonni.

 

NALA                  Dazgur li ghandna bzonnok.  Inti s-Sultan.

 

SIMBA                Nala, dil-haga diga’ tkellimnieha.  Jiena minix aktar is-Sultan.  Issa s-Sultan huwa Skar.

 

NALA                  Taf li Skar halla lill-Jeni jiehdu kollox f’idejhom?

 

SIMBA                X’inhu!?

 

NALA                  U dawn qerdu kollox.  La fadlilna ikel u lanqas ilma... Simba.. jekk ma tigix int u tara x’taghmel kulhadd se jmut bil-guh.

 

SIMBA                Le... jien qatt ma nista’ nigi lura.

 

NALA                  Imma l-ghaliex??

 

SIMBA                Nala, hemm hwejjeg li inti ma tistax tifhimhom.

 

NALA                  Xi hwejjeg huma?

 

SIMBA                Thabbilx rasek bihom. Insiehom.  Hakuna Matata.

 

NALA                  X’inti tghid?

 

SIMBA                Hakuna Matata!  Lezzjon li tghallimt kemm ili hawnhekk.  Tfisser “Thabbilx rasek”.

 

NALA                  Kif tista’ ma thabbilx rasek meta dan kollu huwa responsabbilta’ tieghek?  Kif tista’ titlaq kollox wara spallejk u tahrab?

 

SIMBA                Inti mhux hekk ghamilt?

 

NALA                  Imma jien gejt infittex l-ghajnuna... u sibt lilek.  Inti l-unika tama taghna.

 

SIMBA                Skuzani.

 

NALA                  Xi gralek, ghid?  Mintix is-Simba li naf jien.

 

SIMBA                Ghandek ragun. Minix.  Sodisfatta issa?

 

NALA                  Le mhux sodisfatta.  Dizappuntata.

 

SIMBA                Kliemek ezattament bhal ta’ missieri.

 

NALA                  Ta’ lanqas hawn xi hadd jixbah lil missierek.

 

SIMBA                (irrabjat)  Ismaghni sewwa.  Ma tistax f’daqqa wahda titfacca hekk f’salt f’hajti u tipprova tghallimni kif ghandi nghix.  Int qatt  ma tista’ tifhem jiena minn xiex ghaddejt.

 

NALA                  Jekk tghidli forsi nifhem.

 

SIMBA                Hallini wahdi.  Mur.

 

NALA                  Kollox sew!

 

                            NALA titlaq.

                           

 

XENA 15 - Gungla (Lejl)

                                               

                            Sett ghad-dehra ta’ Mufasa.

 

SIMBA                Kont sewwa tant... l-ghaliex kellu jinqala’ dan kollu?  (ihares ’il fuq)  Pa... darba kont ghidtli li qatt m’inti  se titlaqni wahdi. Fejn inti?  Fejn int?

 

                            Effetti specjali.  Jitfacca Mufasa.

 

MUFASA            Simba...

 

SIMBA                Pa. Inti?

 

MUFASA            Simba.  L-ghaliex insejtni?

 

SIMBA                Le... ma nsejtekx.  Kif jista’ jkun?

 

MUFASA            Inti nsejt min inti tassew... u allura nsejt lili wkoll.  Hares sewwa go fik innifsek.  Inti wisq aktar minn dak li inti bhal issa.  Jehtieg tiehu postok lura fic-cirku l-kbir tal-hajja.

 

SIMBA                Kif nista’ mmur lura?!  Jien m’ghandix dak l-istess li kont qabel.

 

MUFASA            Ftakar min int.  Inti ibni.  Inti l-veru Sultan.  Ftakar min int.

 

SIMBA                Pa... thallinix wahdi.

 

MUFASA            Ftakar min int....

 

SIMBA                Thallinix...

 

MUFASA            Ftakar...

                           

 

XENA 16 - Pride Rock

                                               

                            Lura lejn “Il-Blata l-Kbira” (Pride Rock).

                            Jeni u Ljunessi prezenti.

                            SKAR jitkellem ma’ SARABI

 

SKAR                  Sarabi... ersaq lil hawn.

 

SARABI              Xi trid?

 

SKAR                  Fejn huma shabek il-kaccaturi.  L-ghaliex mhumiex jaghmlu xogholhom?

 

SARABI              Skar, mhemmx aktar ikel xi nsibu.  Il-merhliet qabdu triqthom u telqu.

 

SKAR                  Iggibx skuzi.  Mintomx tikkaccjaw bir-reqqa.

 

SARABI              L-ghaliex ma tridx tammetti?  Spicca kollox, Skar.  Ghazla wahda biss fadlilna... nitilqu minn dal-post darba ghal dejjem.

 

SKAR                  M’ahna se mmorru mkien.

 

SARABI              Mela allura kkundannajtna ghall-mewt.

 

SKAR                  Ma jkun gara xejn.

 

SARABI              (skantata)  Skar.  Ma tistax taghmel hekk.

 

SKAR                  Jiena s-Sultan u naghmel li rrid.

 

SARABI              Li kieku kont Sultan imqar in-nofs ta’ li kien Mufasa....

 

                            Skar jattakkaha...

 

SKAR                  Jiena ghaxar darbiet ahjar milli kien Mufasa....

 

                            Jitfacca SIMBA fuq il-blata.  Jghajjat ghajta kbira.

 

SKAR                  (jahsbu Mufasa)  Mufasa?  Ma jistax ikun.  Inti mejjet.

 

SARABI              Mufasa?  Kif jista’ jkun?

 

SIMBA                Mintix taghrafni, Ma?  Jiena Simba.

 

SARABI              Simba!?  Ghadek haj?  Kif jista’ jkun?

 

SIMBA                Issa hallik minn dan.  L-aqwa li ergajt lura maghkom.

 

SKAR                  Simba!  Tassew qed niskanta nerga’ narak  (jaghti daqqa t’ghajn lejn il-Jeni).... haj!

 

SIMBA                Aghtini raguni wahda l-ghaliex m’ghandix incarrtek fi tnejn?

 

SKAR                  (imbezza’) Simba...  ghadek ma tafx x’piz kelli ngorr biex immexxi din is-saltna ...

 

SIMBA                Saltna li mhix tieghek. Warrab min-nofs Skar.  Iz-zmien tieghek intemm.

 

SKAR                  Li kieku kien ghalija kont inwarrab bil-qalb kolha.  Imma hemm daqsxejn ta’ problema.  Dawk (jurih il-Jeni) minghalihom li s-Sultan huwa jien.

 

                            NALA tiehu postha ma’ l-Iljunessi.

 

NALA                  Imma ahna nafu min hu s-Sultan propju.  Simba!

 

SIMBA                L-ghazla f’idejk Skar.  Jew twarrab jew lesti ruhek ghall-glied.

 

SKAR                  Kif Simba?  Se nispiccaw bil-vjolenza?  Ma nixtieqx nara jinqatel membru iehor tal-familja taghna.  Xi tghid  Simba?

 

SIMBA                Mintix se thawwadni aktar bi kliemek.  L-imghoddi ghalija spicca u mar.

 

SKAR                  Imma min jaf x’jghidu s-sudditi fidili tieghek.  Tghid ghalihom l-imghoddi spicca wkoll?

 

NALA                  Fuq hiex qed jitkellem, Simba?

 

SKAR                  Ah.. mid-dehra ghadhom ma jafu xejn dwar is-sigriet tieghek.  Issa c-cans tieghek Simba.  Ghidilhom min kien il-htija tal-mewt ta’ Mufasa.

 

SIMBA                Iva... jiena kont il-htija tal-mewt ta’ missieri.

 

SARABI              Simba!!!  Ghidli li mhux veru.

 

SIMBA                Le Ma.  Veru.

 

SKAR                  Qed taraw!  Ghandna quddiemna QATTIEL.

 

SIMBA                Kien biss incident.

 

SIMBA                Li kieku ma kontx int, kieku Mufasa ghadu haj.  Miet htija tierghek.  Ichad jekk ghandek hila.

 

SIMBA                Ma nichadx.  Miet htija tieghi.  Imma minix qattiel.

 

SKAR                  Ah Simba.  Ergajt sibt ruhek f’periklu kbir u did-darba m’hawnx missierek biex jehilsek.  U issa kulhadd jaf l-ghaliex mhuwiex hawn.

 

                            SIMBA jdur imnikket u konfuz.  SKAR jahtaf l-opportnita’ biex jaqbez fuqu minn wara.

 

SKAR                  Hawn issa inti taht idejja.  Jiena qtiltu lil missierek u l-istess se naghmel lilek!

 

SIMBA                Qattiel..!  Qattiel...!

 

                            SIMBA jirnexxili jizgiccalu u jixhtu tahtu.

 

SIMBA                Ghidilhom il-verita’ kollha.

 

SKAR                  X’nghidilhom?

 

SIMBA                Il-verita’ kollha.  (Simba jaghfas ghonq Skar)

 

SKAR                  (minn taht l-ilsien) Jien... jien  qtiltu il Mufasa.

 

SIMBA                Ghajjat.  Jehtieg  jisimghek kulhadd.

 

SKAR                  (Bil-qawwa) Jien qtiltu lil Mufasa.

 

Il-jeni jattakkaw lil Simba, u Skar jahrab lejn ‘Pride Rock’.  Tibda l-glieda bejn l-iljunessi u l-jeni.  Simba jsakkar li Skar taht ‘Pride Rock’.  Waqt il-glieda bejn l-iljunessi u l-jeni...

 

SIMBA                Qattiel.  Ma jisthoqqlok l-ebda hniena.

 

SKAR                  Imma... imma... mhux tort tieghi...  Il-Jeni... Il-Jeni jahtu.  Huma harbtu kollox... huma l-ghedewwa tieghek u mux jien.

 

                            Waqt dan il-kliem, it-tliet JENI narawhom iharsu min fuq ‘Pride Rock’ l-isfel u jisimghu kollox.

 

SIMBA                Se nipprova naghtik l-ahhar cans.

 

SKAR                  Ghidli... lest nahmel li trid... ghidli xi tridni naghmel

 

SIMBA                Ahrab Skar.  Ahrab u tigi lura qatt aktar.  Mur!

 

SKAR jibda’ jitlaq izda kif idur isib lit-tliet JENI ma wiccu

 

JENI 1                 Smajt sew jien... xi hadd qal li kollox it-tort taghna?

 

JENA 2                U li ahna harbatna kollox?

 

JENA 3                U li ahna l-ghedewwa?

 

SKAR                  (Waqt li jersqu iktar jeni...)  Le, le, ma fhimtunix sew... mhux hekk ridt nghid... le le...

 

                            Jeni jattakkaw lil SKAR... dan jahrab jigri fil-kwinti, bil-jeni warajh.  L-iljunessi u Nala jersqu u jduru madwar Simba.  Huwa jhares lejn ‘pride rock’, u jitla’ fuq il-quccata, akkumpanjat mill-muzika u l-ahhar versi ta’ ‘Circle of Life’.