PIPA TABAKK

Niżżel ir-reċta sħiħa minn hawn: Pipa Tabakk


Trevor Zahra

 

Dramm kontra t-tipjip, ibbazat fuq wahda mill-istejjer tal-ktieb

 “Hrejjef minnWied Peprina” ta’ l-istess awtur.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jiehdu Sehem:

 

Qanfuda (omm Qanfudinu)

Qanfudinu (qanfud zghir)

Qrempucu (gurdien, missier Qrempucellu)

Qrempucellu (gurdien zghir)

Il-Fenek l-Ahmar (missier Zarmugiga)

Zarmugiga (fenka zghira)

Pitirross

Nanna Kolina (nannakola)

Ragel (jigbor il-kappar)

KOR ta’ annimli Maltin (grieden, qniefed, gremxul, znazan, friefet, fniek, ecc)

 

-----------------------------------------------------------------

XENA – 1

-----------------------------------------------------------------

 

KOR                                  Kanzunetta – 1

                                                            (She’ll be going round the mountain)

 

                                          L-annimli jghixu hienja lkoll flimkien,

                                          F’Wied Peprina ghandhom l-arja u l-helsien,

                                          Qanfudinu w Qrempucellu,

                                          Pirpirella w Pirpirellu

                                          Hemm il-Fenek, il-Qremxula u l-Gurdien.

 

                                          Trid tarahom meta jibdew jargumentaw,

                                          Daqqa jidhku, daqqa jghajtu w jissaraw,

                                          Flok li jaghmlu xi bravura

                                          Spiss iwettqu xi praspura

                                          Sewwa sew bhal din li se nirrakkuntaw.

 

                                          Qrempucellu w Qanfudinu, zewg hbieb kbar

                                          Passiggata marru ftit ’il boghod mid-dar,

                                          Waqt li kienu fl-art minsuba

                                          Qed jistriehu taht harruba,

                                          Lemhu ragel qieghed jigbor il-kappar.

 

                                          Hemmhekk qaghdu mistohbija jharsu lejh,

                                          Xtaqu kieku setghu jersqu jpoggu hdejh,

                                          Izda bezghu li jaqbadhom

                                          Jew li forsi jmur jahraqhom

                                          B’dik il-pipa li hu kellu bejn xofftejh.

 

                                          --------------------------------------------------------

 

 

                                          XENA tal-wied: Sigar tal-harrub, bajtar tax-xewk, hitan tas-sejjieh u sigar tal-kappar.  Kollox goff biex l-annimali jidhru aktar ckejknin.

                                   

                                    RAGEL tal-kappar b’kappell go rasu u pipa f’halqu, bil-barmil f’idu qed jigbor il-kappar.  (NOTA:  Gol-pipa poggu ftit terra u t-tifel jonfoh ’il barra bil-mod.  It-terra taghti l- impressjoni li tiela’ d-duhhan.

Wara hajt tas-sejjieh jidher Qanfudinu qed josservah b’interess kbir.  Wara ftit jidhol Qrempucellu li jmur magenb Qanfudinu.

                                         

                                          ----------------------------------------------------------

 

QANFUDINU                    Ixxx… ixkot Qrempucellu.  Taghmilx hsejjes.

 

QREMPUCELLU              L-ghaliex?  X’gara?

 

QANFUDINU                    Hemm ara… dak ir-ragel.

 

QREMPUCELLU              Dak x’inhu jaghmel?

 

QANFUDINU                    Qed jaqta’ l-kappar.  Dak jigi kull flghaxija fil-wied.  Dejjem joqghod jaqta’ l-kappar u jixhtu gol-barmil.

 

QREMPUCELLU              Nghid jien, dak x’jambih?

 

QANFUDINU                    Min jista’ jghid.  Il-bnedmin tghidx x’joghgobhom.  Forsi joqoghdu jilaghbu bih.

 

QREMPUCELLU              Jew igarawh lil xulxin.

 

QANFUDINU                    Jista’ jkun.  Jew forsi jikluh!

 

QREMPUCELLU              U ma tarax.  Dak x’fih x’tiekol?

 

QANFUDINU                    Ma nafx jien.  Imma l-bnedmin tant huma hlejjaq strambi li b’xejn ma niskanta.

 

QREMPUCELLU              Qanfudinu, hares ftit.  Dik x’inhi li ghandu go halqu?

 

QANFUDINU                    Dik isejhulha pipa.

 

QREMPUCELLU              Pipa??  Imma dik ghalfejn juzawha?

 

QANFUDINU                    Dik joqoghdu jpejpuha.

 

QREMPUCELLU              X’jigifieri?  X’wahda din… ara hiereg id-duhhan minnha.

 

QANFUDINU                    Dak apposta jaghmlu hekk, ghax id-duhhan il-bnedmin jikluh.

 

QREMPUCELLU              Jieklu d-duhhan!!  Mela mhix haga kbira li jieklu l-kappar ukoll!

 

                                          IR-RAGEL JIEQAF.  JITMATTAR, JIRRANGA XI AFFARIJIET LI FORSI JKOLLU MIEGHU.  WAQT LI JAGHMEL DAN, INEHHI L-PIPA MINN HALQU  U JPOGGIHA FUQ GEBLA.

                                    JITLAQ U JINSA L-PIPA WARAJH.

 

                                    Qanfudinu u Qrempucellu JOHORGU MINN WARA L-HAJT.

-----------------------------------------------------------------

XENA – 2

-----------------------------------------------------------------

 

QANFUDINU                    Ara, Qrempucellu… dak ir-ragel nesa l-pipa warajh.

 

QREMPUCELLU              Imxi nilhquh ha naghtuhielu.

 

QANFUDINU                    Le, le ma naghtuh xejn.  Dik inzommuha ghalina.

 

QREMPUCELLU              Tassew.  Hekk naghmlu.  Kemm hi sabiha hux!

 

QANFUDINU                    Kos … jiena nahseb li jiehdu gost ipejpuha l-bnedmin.

 

QREMPUCELLU              Hekk nahseb.  Kieku mhux se jpejpuha, mhux hekk?

 

QANFUDINU                    Qrempucellu, qed nghid… min jaf kieku nippruvaw inpejpuha ftit?

 

QREMPUCELLU              Qisek qrajtli mohhi. 

 

QANFUDINU                    Ha nibda jien.  (ipejjep).  Mhux hazina tafx.  Toghma ta’ weraq mahruq.

 

QREMPUCELLU              Gibha ’l hawn ha nippruvaha jien.  Hmmm…. toghma stramba.  Imma forsi sakemm nidrawha.

 

                                          WAQT LI Qanfudinu u Qrempucellu jpejpu, IL-KOR JOHROG IKANTA:

-----------------------------------------------------------------

XENA – 3

-----------------------------------------------------------------

 

KOR                                  KANZUNETTA – 2

                                                                        (My Bonnie Lies Over the Ocean)

 

                                          Dil-pipa famuza li sabu

                                          Mimlija b’tabakk tassew fin,

                                          Kull draba li jpejpu ftit minnha

                                          Ihossu li saru bnedmin.

 

                                                Pejpu, pejpu

                                                Izda attenti minn dak li gej,

                                                Pepju, pejpu

                                                Mohhkom hemm qieghed ghalxej’

 

                                          Tkun l-akbar tagedja ghalina

                                          Ghax qatt ma grat wahda bhal din,

                                          Jekk kull annimal igib ruhu

                                          Preciz bhalma jaghmlu l-bnedmin.

 

                                                Pejpu, pejpu

                                                Izda attenti minn dak li gej,

                                                Pepju, pejpu

                                                Mohhkom hemm qieghed ghalxej’

-----------------------------------------------------------------

XENA – 4

-----------------------------------------------------------------

 

                                          TIDHOL ZARMUGIGA

 

ZAMUGIGA                    Hemm x’intom taghmlu?

 

QANFUDINU                    Qed inpejpu ftit.

 

QREMPUCELLU              Dil-pipa ta’ wiehed ragel.  Hallieha hawnhekk warajh.

 

QANFUDINU                    Aqta’ kemm hi tajba.  Trid tpejjep ftit?

 

ZAMUGIGA                    Xejn m’ghandi x’naghmel!  Imisskom tisthu.  Missieri dejjem jghhid li t-tipjip jaghmel hafna hsara.

 

QANFUDINU                    U mur ’l hemm.  Ara, ahna pejjipna u ma gralna xejn.  Dak jghidlek hekk biex ibezzghek.

 

QREMPUCELLU              Dak ir-ragel tal-kappar min jaf kemm ilu jpejjep u jidher f’sahhtu hafna.

 

QANFUDINU                    Il-bnedmin ipejpu u kollha kbar hafna.  Akbar minna l-annimali.

 

QREMPUCELLU              U jieklu l-kappar ukoll.

 

QANFUDINU                    (lil Zarmugiga)  Inti missierek gieli pejjep?

 

ZAMUGIGA                    Le, qatt ma rajtu jpejjep.

 

QANFUDINU                    Mela allura kif jista’ jitkellem dwar it-tipjip?  Kieku jduq din il-pipa zgur jibdel fehmtu.

 

QREMPUCELLU              Trid tipprova tpejjep ftit?

 

QANFUDINU                    Ipprova biex ta’ lanqas tkun taf x’toghma ghandha u tkun tista’ titkellem.

 

ZAMUGIGA                    Kollox sew.  Imma se naghmel hekk biex nizgura ruhi li hija tassew hazina.  Biex nikkuntentakom biss, eh!

 

                                          Zarmugiga tpejjep.

 

QANFUDINU                    Hux kemm hi tajba?

 

ZAMUGIGA                    Din tghidulha tajba?!  Din tinten seba’ pesti.

 

QREMPUCELLU              Dak thossha hekk ghall-ewwel.  Erga’ pprova.

 

ZAMUGIGA                    Ha nara (terga’ tiehu nifs).

 

                                          Qanfudinu u Qrempucellu jkunu se johduhielha imma Zarmugiga tigbidha lura u tiehu nifs iehor.

 

ZAMUGIGA                    Tassew pipa hazina din.

 

                                          Tpoggi hdejhom u jinfexxu jpejpu t-tlieta flimkien.

 

QREMPUCELLU              Forsi ghalik ftit qawwija zzejjed ghax ghadek zghira.

 

ZAMUGIGA                    Jista’ jkun.  (tehodhielhom lura b’entuzjazmu).  Iva tassew.  Hi ftit qawwija zzejjed ghalija.  U kemm hi hazina!  (din trid tinghad b’mod li turi li qed tiehu gost tpejjep.)

 

                                          BLACK OUT 

 

-----------------------------------------------------------------

XENA – 5

-----------------------------------------------------------------

 

                                          Il-Fenek l-Ahmar qed jaqra ktieb go rokna.  Il-Qanfuda qed tiknes.  Qrempucu rieqed.

                                    Jidhol il-Pitirross ecitat.

 

PITIRROSS                      X’wahda din!  X’wahda din!  X’ghadni kemm rajt b’ghajnejja!

 

QANFUDA                        X’gara Pitirross?  Illum mhux sidrek biss ghandek ahmar imma anki wiccek.  Dan x’inqala’?

 

PITIRROSS                      X’wahda din x’bicca gratilna!

 

QREMPUCU                    Dan kemm gej storbju.  Lanqas naghsa bil-kwiet ma nista’ niehu.

 

FENEK                              Ghalfejn dan l-ghageb kollu?  Ma tafx li meta jien:  in-Nobbli Fenek l-Ahmar, inkun qed naqra, m’ghandek qatt ittellifni?!  Anki l-ixkupa tal-Qanfuda drat thaxwex bil-mod meta nkun nistudja.

 

PITIRROSS                      Skuzawni hbieb, imma grat haga li tolqot lilkom ilkoll.

 

QANFUDA                        U ejja Pitirross. Aqlaghha.  Kemm se ggibha bi kbira?!

 

PITIRROSS                      Ghadni kemm rajt lit-tfal taghkom qeghdin… qeghdin… qeghdin ipejpju!!!!

 

ILKOLL                            X’inhu?!

 

                                          Kanzunetta -3

                                                            (Teddy Bears Picnic)

PITIRROSS                      Kif kont ghaddej qed intir ferhan

                                          Ilmaht daqsxejn  duhhan,

                                          Inzilt biex nara kienx hemm xi nar

                                          In-naha tal-kappar,

                                          Ilmaht ’l uliedkom hemm mohbijin

                                          Ipejpu bhalma jaghmlu l-bnedmin,

                                          Tghidx kif skantajt

                                          B’dak kollu li rajt,

                                          X’kull wahda!

 

FENEK                              Ismaghni sewwa x’se nghidlek xbin,

                                          Bilfors li rajt hazin,

                                          It-tifla tieghi mhix bhal ta’ dawn

                                          U zgur ma tasalx s’hawn….

QANFUDA                        Izd’ibni naf li hu mohh ir-rih

                                          U zgur kastig li jiftakru ntih;

ILKOLL                            It-tfal daz-zmien

                                          Inkwiet bla waqfien,

                                          X’kull wahda!

 

FENEK                              Ma nistax ikun , Pitirross.  Bil-fors hadt zball.  Ghandek bzonn tordna nuccali.  Lil binti Zarmugiga jien naf kif rabbejtha.  Dik ghandha demm nobbli fil-vini taghha.

 

PITIRROSS                      Qed nghidilkom jien naf sewwa x’rajt.  Kienu t-tlieta qed ipejpu l-pipa.

 

QANFUDA                        Dak l-imgharraq ta’ ibni Qanfudinu kollu praspar. Din bicca serja.

 

QREMPUCU                    Serjissma.  Il-vizzju tat-tipjip ga dahal sew fost il-bnedmin u qed jeqridhom.  Ma jistax ikun inhalluh jidhol ukoll fostna l-annimali.

 

FENEK                              (lill-Pitirross)  Imma inti cert li kien hemm binti maghhom?

 

PITIRROSS                      Cert fuq li cert.

 

FENEK                              Innittfilha mustacciha.  Dak li naghmlilha!

 

QANFUDA                        U nghid jien dil-pipa mnejn gabuha?

 

PITIRROSS                      Ma nafx jien.  Bilfors serquha ’l xi hadd.

 

QANFUDA                        Issa x’se naghjmlu?

 

FENEK                              Naghtuhom xebgha li jibqghu jiftakruha.

 

QREMPUCU                    Lil ibni Qrempucellu ndendlu minn dendu ma’ sigra.

 

QANFUDA                        U lil Qanfudinu nnittiflu x-xewk kollu u ngibu qisu hawha.

 

                                          TIDHOL IN-NANNA KOLINA

 

-----------------------------------------------------------------

XENA – 6

-----------------------------------------------------------------

 

NANNAKOLINA              Mhux hekk.  Mhux hekk.  Smajtkom titkellmu.  Sewwa qed jghid il-Pitirross.  Jien ukoll rajthom ’l uliedkom ipejpu.  Ghandkom ragun tinkwetaw.

 

FENEK                              L-ebda annimal, go Wied Peprina kollu qatt ma ghamel haga bhal din.  Kellhom ikunu propju t-tfal taghna.  Immaginaw x’jigri kieku jidhol fostna dal-vizzju.  Immaginaw il-baqar ipejpu.  Min jaf il-halib kif inhu kollu mnigges.  U jekk jibdew ipejpu n-nahal… kif ihassru l-ghasel kollu taghhom.  U jekk xi hadd iwaqqa’ gamra nar qalb il-huxlief u jqabbad kullimkien!!  Tragedja hbieb.  Tragedja.

 

QANFUDA                        Ghidilna x’ghandna naghmlu Nanna Kolina.  Int mohhok jilhaqlek hafna.

 

QREMPUCU                    Iva, jahasra, Nanna Kolina.  Aghtina parir… jekk joghgbok.

 

NANNAKOLINA              It-tfal taghkom jehtiegu lezzjoni li jibqghu jiftakruha.

 

FENEK                              Jien ga naf x’ghandi naghmel.  Naghtiha xebgha filghodu u ohra filghaxija.

 

                                          Kanzunetta – 4

                                                            (Lanca gejja u ohra sejra)

 

NANNAKOLINA              Biex it-tfal lezzjoni jiehdu

                                          Mhemmx ghalfejn inkwiet w ghajat,

                                          Lanqas mhemm ghalfejn kastigi

                                          Lanqas ghandhom bzonn ta’ swat.

 

QANFUDA                        Parir aghtina

                                          Nanna Kolina

                                          Ghax rasi nhossha ga xpakkat.

 

NANNAKOLINA              It-tfal jikbru biss bl-imhabba

                                          U bl-ezempju taghna l-kbar

                                          ’Kk jizbaljaw jehtieg naghdruhom

                                          Ftakru biss li ghadhom zghar.

 

QREMPUCU                    Imma dil-bicca

                                          Jehtieg tispicca

                                          Tassew ma nafx x’inhu l-ahjar.

 

NANNAKOLINA              Mela isimghuni sewwa

                                          Biex ma nitilfux wisq zmien,

                                          Hallu l-bicca kollha f’idi

                                          Issa niehu hsiebhom jien.

 

L-OHRAJN                      Ghax jew bis-sewwa

                                          Jew b’naqra dnewwa

                                          Jehieg li nfittxu nsibu t-tmiem.

                                          -----------------------

 

NANNAKOLINA              Issa qisu li ma tghidulhom xejn.  Turuhomx li tafu b’dak li ghamlu.  Imbaghad meta jorqdu hallu l-bicca f’idejja.

 

FENEK                              Ma nafx jien.  Jidhirli li xebgha filghodu u ohra filghaxija tkun ahjar.  Meta kont ghadni zarmug u kont naghmel xi hmerija daqs nitfa, missieri kien idendilni minn widnejja mas-sigra tat-tin.

 

QREMPUCU                    Ghalhekk ghandek widnejk twal mela.

 

                                          L-ohrajn jiddiehku bih.

 

PITIRROSS                      Ixx, isktu. Ghandu jkun resqin lil hawn.

 

-----------------------------------------------------------------

XENA – 7

-----------------------------------------------------------------

 

JIDHLU Qanfudinu, Qrempucellu u Zarmugiga

 

FENEK                              (lil bintu) Fejn kont Zarmugiga?

 

ZAMUGIGA                    Kont ma’ Qanfudinu u Qrempucellu.

 

QANFUDA                        (lil binha) U inti fejn kont, Qanfudinu?

 

QANFUDINU                    Ma’ Qrempucellu u Zarmugiga.

 

QREMPUCU                    (lil ibnu) U inti kemm domt, Qrempucellu?

 

QREMPUCELLU              Ghax kont ma’ Zarmugiga  u Qanfudinu.

 

PITIRROSS                      (lil shabu l-kbar)  Jigifieru kienu t-tlieta flimkien.

 

                                          In-NannaKolina tkellem lill-Pitirross f’widintu u dan jitlaq jigri ’l barra.

 

QANFUDINU                    Kemm ghandi nghas!

 

QREMPUCELLU              (minn taht l-ilsien)  Zgur b’dik il-pipa li pejjipna.

 

QANFUDINU                    Ixxx, iskot li ma jisimghukx!

 

ZAMUGIGA                    Anki jien ghandi n-nghas.

 

FENEK                              Skond ma kien jghid il-buz-buz-nannu tieghi, l-gharef Mustaccun, l-ahjar rimedju ghan-nghas huwa l-irqad.

 

QREMPUCU                    Orqdu mela.  L-irqad jaghmlilkom tajjeb.

 

                                          Qanfudinu, Qrempucellu u Zarmugiga jimteddu ha jorqdu.

 

QANFUDA                        Orqdu u striehu.  Hekk… bravi, bravi... m’hawnx ghalikom.

 

FENEK                              (lin-NannaKolina) Raqdu.  Issa x’se naghmlu?  Nahseb issa l-waqt li naghtuhom xebgha kif inhuma reqdin.

 

                                          JIDHOL IL-PITIRROSS B’BOTT F’IDU

 

PITIRROSS                      Hawn ara Nanna Kolina.  Gibtlek kull m’ghidtli.

 

Waqt din il-Kanzunetta li gejja, in-Nanna Kolina, il-Qanfuda, il-Fenek u Qrempucu, igemmdu wicc it-tfal li jkunu reqdin.

 

    Kanzunetta – 5

                                                            (Yellow Submarine)

                                               

NANNAKOLINA              Ha  mgemmduhom waqt li lkoll reqdin

                                          Waqt li lkoll reqdin,

                                          Waqt li lkoll reqdin,

Ha  mgemmduhom waqt li lkoll reqdin

                                          Waqt li lkoll reqdin,

                                          Waqt li lkoll reqdin.

 

                                          Kif se jibqghu imbellhin,

                                          Malli jqumu… x’wahda din!

                                          Jaraw wicchom iswed dlam,

                                          Qishom waqghu gol-qatran.

 

ILKOLL                            Ha  mgemmduhom waqt li lkoll reqdin

                                          Waqt li lkoll reqdin… ecc.

 

QANFUDA                        Kemm hu sewwa dan il-gmied,

                                          Saru qishom tliet fahmiet,

QREMPUCU                    Qrempucellu, kif gibnieh

                                          X’qatgha kbir’hemm lest’ghalih!

 

ILKOLL                            Ha  mgemmduhom waqt li lkoll reqdin

                                          Waqt li lkoll reqdin… ecc.

 

                                          ---------------------------------------

 

QREMPUCU                    Tghid dellikniehom bizzejjed?

 

NANNAKOLINA              Tajjeb hekk. Issa imxu ha nhalluhom wahidhom.

 

QANFUDA                        U kemm jidhru reqdin fil-fond!

 

FENEK                              Dazgur.  Dik l-imgharrqa pipa stordiethom.

 

                                          JITILQU LKOLL. 

DAWL JITBAXXA U FTIT MUZIKA.

WARA FTIT JIBDEW JISTENBHU.

-----------------------------------------------------------------

XENA – 8

-----------------------------------------------------------------

 

ZARMUGIGA                  Hekk ahjar.  X’raqda rqadt.

 

QANFUDINU                    (jistenbah) Ajma.  Ghandi rasi ghadha tugaghni!

 

ZAMUGIGA                    (thares cass  lejh)  X’wahad din, Qanfudinu… wiccek kif sar iswed!!

 

                                          JISTEBAH Qrempucellu.

 

QREMPUCELLU              Hiii… xi kruha ta’ wicc ghandkom.  Kif inhu iswed!

 

ZARM u QANF                Anki inti!

 

ZAMUGIGA                    X’wahda din!  Dan biex gralna hekk?  Zgur b’dik il-pipa li pejjipna.  Issa x’se naghmlu?

 

QANFUDINU                    X’kull wahda wkoll.  La tarani ommi toqtolni.

 

QREMPUCELLU              U lili missieri l-ewwel jaghtini xebgha, imbaghad joqtolni wara.

 

QANFUDINU                    Iva…. kollu tort ta’ dik l-imgharrqa pipa.  Imma x’fettlilna qghadna npejpu hux?  Issa ara xi gralna.

 

QREMPUCELLU              X’se naghmlu Qanfudinu?  Jiena ma rridx li missieri jarani hekk.

 

                                          Jinfaqghu jibku.

                                    Tidhol in-Nanna Kolina.

 

NANNAKOLINA              X’gara dal-biki kollu.  Ghalfejn  tas-swied il-qalb?

 

QREMPUCELLU              Mhux swied il-qalb, Nanna Kolina, imma swied il-wicc!

 

QANFUDINU                    Irqadna u meta qomna sibna li wiccna sar iswed.  Ara xi kruha.

 

NANNAKOLINA              (thares cass lejho u tiflihom)  Ha nara ftit.  Bicca kurjuza tassew, din.  Soltu taf min jigrilu hekk?  Dawk l-annimali mqarbin li jiehdu xi haga li mhix taghhom… jew li jfettlilhom ipejpu.  Imma ma jistax ikun.  Naf li intom annimali bravi hafna u qatt ma taslu taghmlu hwejjeg bhal dawn.

 

QANFUDINU                    Dazgur dazgur.

 

QREMPUCELLU              Imma, ejja nghidu li xi hadd ifettillu jaghmel kif qed tghid int, allura dan x’ghandu jaghmel biex wiccu ma jibqax iswed?

 

NANNAKOLINA              Heqq… l-ewwel nett irid jistqarr dnubu, ghax inkella wiccu xorta jerga’ jiswied, anki jekk jahslu.

 

ZAMUGIGA                    Iva, iva, Nanna Kolina, sewwa qed tghid.  Kollu tort taghna.  Ahna sraqna l-pipa li nesa warajh dak ir-ragel tal-kappar u qghadna npejpuha.  (tibki)

 

NANNAKOLINA              Isma’… isma’.. x’kull wahda qed nisma’!  (lil Qanfudinu u Qrempucellu)  Tassew dan li qed tghidli Zarmugiga?

 

QANFUDINU                    Iva, Nanna Kolina.  Ahfrilna.  Kollu tort taghna.  Anzi tort tieghi l-aktar, ghax jiena hajjarthom.

 

NANNAKOLINA              Ghamiltu bicca tassew bla ghaqal.  Ma tafux it-tipjip kemm hsara jaghmel?  Ghall-ewwel tahseb li ma jkun ghamillek xejn.  Thossok kuntent ghax tahseb li ghamilt xi bravura.  Imma biz-zmien sahhtek tibda sejra lura.  Ma tafux il-bnedmin kemm mard u hsarat qed igibu fuqhom bit-tipjip?

 

 

    Kanzunetta – 6

                                                            (La Spagnola)

                                               

NANNAKOLINA              Isimghu sew x’se nghidilkom

                                          Biex wicckom jerga’ jibjad,

                                          Jehtieg tweghduni minn qalbkom

                                          Ma taghmlux aktar bluhat.

 

                                          Zommu ’l bogod dejjem minn kull tipjip

                                          B’hekk tiskansaw salt tigrib,

                                          Hafna bnedmin qed ibattlu l-but

                                          Tort ta’ dal-vizzju mishut.

 

L-OHRAJN                      B’qalbna kollha

                                          Ahna zgur inweghduk,

                                          Serrah rasek, zgur ma npejpux,

                                          Pipa ohra zgur ma mmissux.

                                          Kelma soda

                                          Ahna qeghdin naghtuk,

                                          Mhux se nwettqu dawn il-bluhat

                                          Basta wiccna jerga’ jibjad.

 

NANNAKOLINA              Tridu tweghduni haga ohra

                                          Li ’l dak ir-ragel tfittxuh,

                                          Il-pipa l’intom hadtulu

                                          Qisu li tergghu taghtuh.

                                         

                                          Ghax is-serq huwa difett mill-kbar

                                          Vizzju fost l-ehzen u l-aghar,

                                          Tridu tidraw anki f’din l-eta’

                                          Kollox taghmluh bl-onesta’.

 

L-OHRAJN                      B’qalbna kollha

                                          Ahna zgur inweghduk… ecc

 

                                          ------------------------------------------

 

NANNAKOLINA              Tajjeb, mela issa li ghandkom taghmlu huwa dan:  Malli jidlam u jitla’ l-qamar morru hdejn l-ghadira u waqt li tinzlu tinhaslu go l-ilma ibdew ghidu:

                                          Qamar abjad kollok dija

                                          Warrab minna dis-swidija,

                                          Inweghduk, ma npejpu qatt

                                          U ma niehdu xejn ta’ hadd.

 

L-OHRAJN                      Iva, iva… hekk naghmlu.

 

ZAMUGIGA                    Grazzi hafna, Nanna Kolina.  U… haga ohra.  Ara ma taqbizlekx xi kelma quddiem missieri.

 

QREMPUCELLU              Iva, Nanna Kolina.  Tugzaniex. 

 

NANNAKOLINA              Jekk intom izzommu kelmtkom mieghi, jiena nzomm kelmti maghkom.

 

L-OHRAJN.                      Grazzi… grazzi….

 

NANNAKOLINA              Issa fittxu morru lejn l-ghadira ghax daqt jidlam.

 

                                          BLACK OUT

-----------------------------------------------------------------

XENA – 8

-----------------------------------------------------------------

 

                                          Jidhol ir-RAGEL TAL-KAPPAR

 

RAGEL                              Imma tghid fejn hallejtha?  Zgur hawn tliftha.  Ili jumejn infittixha dik l-imbierka pipa.  L-ahhar li gejt naqta’ l-kappar hawn kienet.  Imma tghid fejn hi?

 

                                          JIDHLU Qanfudinu, Qrempucellu u Zarmugiga wicchom nadif.  Qanfudinu bil-pipa f’idu.

 

QANFUDINU                    Hemm hu r-ragel tal-kappar, ara.

 

QREMPUCELLU              Zgur qed ifittex il-pipa.

 

ZAMUGIGA                    Imxu naghtuhielu.

 

QANFUDINU                    Skuzi Sur… Sur Bniedem.  Nahseb li din tieghek.

 

RAGEL                              Ara jahasra… il-pipa tieghi.  Kemm ili nfittixha.  Grazzi hbieb talli sibtuhieli.

 

QANFUDINU                    Thobb hafna tpejjep?

 

ZAMUGIGA                    Thossu jaghmillek tajjeb it-tipjip?

 

QREMPUCELLU              Ma thossokx ahjar kieku ma tpejjep xejn?

 

RAGEL                              Nghidilkom is-sewwa, f’dawn il-jumejn li kont ili minghajr il-pipa ma pejjipt xejn.  U filghodu ma  qabditnix soghla.

 

ZAMUGIGA                    Mela allura mhux ahjar ma tpejjep xejn?

 

RAGEL                              Fil-fatt hekk kont qed nghid bejni u bejn ruhi.  Lanqas haqq kemm flus nonfoq fit-tabakk.  M’hawnx ghalikom.  Issa dil-pipa nordomha fil-hamrija biex tibqa’ hawn, mifduna go Wied Peprina.

 

L-OHRAJN                      Prosit.  M’hawnx ghalik.  ICAPCPULU.

 

 

    Kanzunetta – 7

                                                            (She’ll be going round the mountain)

                                               

FLIMKIEN                        Kemm hu sewwa kieku kien ma jpejjep hadd

                                          U duhhan imnigges ma nibilghu qatt,

                                          F’paci aktar zgur noqoghdu

RAGEL BISS                    Minghajr soghla kull filghodu

FLIMKIEN                        F’sahhtu aktar, ibqghu certi, jkun hadd.

 

                                          JOHORGU L-OHRAJN KOLLHA U JKOMPLU JKANTAW

                                         

                                          Dat-tipjip, oh xi rvina dat-tipjip,

                                          Minflok fwejjah, kemm irwejjah hziena jgib

                                          Flok li tghix kuntent u hieni

3 itfal biss                        Taf tispicca b’wicc sewdieni

                                          Dat-tipjip igibilna mitt salib.

 

NANNAKOLINA              Ghalhekk hbieb, li smajtu llum ibqghu ftakruh,

                                          Biex dal-vizzju, ’il boghod minnkom izzommuh,

                                          It-tipjip mard igib f’darna,

                                          Lilna w anki ’l ta’ madwarna,

                                          Ghalhekk nahdmu biex minn fostna neqirduh.

 

                                          -----------------------------------

 

RAGEL                              U flok tpejpu l-pipa, oqoghdu kulu l-kappar.

 

                          --------------- TMIEM ---------------