Peprina

Niżżel ir-reċta sħiħa minn hawn: Peprina


==============================================================

 

Recta-Muzikali ghat-tfal zghar

miktuba minn

 

 Trevor Zahra

 

==============================================================

 

Jiehdu sehem:

 

PEPRINA (tifla)

OMMHA

SMINA (qattusa)

IL-LUPU

ZUNZAN (ragel) 

ZUNZANA (mara)

IN-NANNA

FJURI (xi sitta jew aktar):

 

 

L-EWWEL ATT

 

                        Tohrog SMINA - Tindirizza lill-udjenza waqt li thares 'il gewwa.

 

SMINA:        Omm Peprina qed tpoggi l-hobz gol-goffa... qed tpoggi l-gamm... bicca kejk... bicca torta... (tilghaq xofftejha bl-aptit) emmm... torta tal-hut.... u flixkun halib ukoll!  U tafu xi jfisser dan kollu?  Ifisser li se tibghat lil Peprina biex tiehu dak l-ikel kollu lin-Nanna.  U lili... imsejkna qattusa maghluba jaghtuni biss ix-xewk tal-hut!  Tassew kulhadd xortih fid-dinja!  Ara n-Nanna x'tambih dak l-ikel kollu!  Dak jista' jaghmlilha indigestjoni... jiqfilha fuq l-istonku... jew idurilha ma' qalbha!  X'kull wahda wkoll! Skuzawni... lanqas introducejt ruhi maghkom.  Jiena jisimni "Smina"... il-qattusa ta' Peprina. 

Insomma... ma nafx l-ghaliex semmewni Smina... ghax qatt ma jaghtuni niekol bizzejjed.  Il-bierah tafu x'tawni niekol?  Skutella halib, skutella ohra minn dak l-ikel tal-pakkett, fethuli bott kavalli tat-"ten cents", platt "porridge", ftit spagetti minn tal-bierah, hobz bil-bovril u kwart perzut.  Dak kollox!  U ghal fil-ghaxija hallewni bil-guh.

(Taghti titwila ohra 'l gewwa) Eh.. hemm int, poggitilha borza laring ukoll.  X'wahda din kemm hawn min hu zaqqieq!  Ara... riesqa lil hawn.  Jaqbilli ndabbar rasi.

 

                        SMINA tidhol 'il gewwa - tohrog l-OMM

 

OMM:                        Peprina... fejn int?  Isma' ftit 'l hawn.

 

                        Tohrog PEPRINA

 

PEPRINA:    Hawn Ma'... sejjahtli?

 

OMM:                        Iva ruhi... hawn ara lestejt l-ikel ghan-Nanna...

 

PEPRINA:    Kif inhi, Ma?

 

OMM:                        Insomma... dal-ghodu rajtha ahjar milli kienet il-bierah; imma dak ir-rih li ghandha m'hemmx li jfittex ighaddilha.  Hu pacenzja u mur hudilha l-ikel inti, ghax illum bqajt lura fix-xoghol u ma nistax immur jien.

 

PEPRINA:    Hux x'gost!  Tghidx kemm niehu gost immur ghand in-Nanna wahdi.  Il-moghdija ta' gol-bosk tassew toghgobni.

 

OMM:                        Imma ara oqghod attenta tafx!  Xi gimgha ilu qalu li raw Lupu kbir jitlajja n-naha tal-moghdija.  Jekk tarah ara ma tiqafx tkellmu ghax mistaghgbin kemm hu brikkun.  Ghaddas rasek u ibqa' sejra ghal xoghlok.

 

                        Tidhol SMINA ghall-gharrieda.

 

SMINA:        Thabblu raskom xejn... immur maghha jien!

 

OMM:                        Int xi trid tmur taghmel... dejjem hsiebek biex tiekol u torqod.

 

SMINA:        Eh iva?  Insejt kemm qbadtilkom wirdien u grieden mill-kantina?

 

PEPRINA:    Halliha tigi mieghi, Ma.  Xejn, xejn ikolli kumpanija.

 

SMINA:        U jekk niltaqghu mal-Lupu nahtfu minn denbu u nfajru mas-seba' sema kif naghmel lill-grieden.

 

 

                        KANZUNETTA-1 "SMINA, SMINA MUR HALLINA

                                                                        (Glory, Glory Allelujah)

 

SMINA:        Jiena kuraggjuza w kulhadd jaf kemm jien "alright"

                        Dejjem kont qalbiena w mill-periklu qatt ma bzajt;

                        Kemm jitwerwru minni l-grieden kollha u l-firien,

                        L-ghasafar u l-wirdien!

 

OMM/ PEPRINA:    Smina, Smina, mur hallina,

                                    Mintix sejra tidhak bina,

                                    B'dal-kliem kollu gost taghtina,

                                    Kemm taf tghid kliem tac-cajt!

 

SMINA:        Bl-avventuri tieghi tista' tikteb l-isbah ktieb,

                        Meta kont daqs tikka ga kont nigri wara l-klieb;

                        It-tigieg u l-papri jghosfru kollha minn gol-gnien

                        Hekk kif kont nersaq jien!

 

OMM/ PEPRINA:    Smina, Smina, mur hallina...

 

SMINA:        Ghad naghtikom prova ta' dan kollu f'qasir zmien,

                        U malajr issiru tafu sew xi nsarraf jien;

                        Ghad il-grajjiet tieghi tisimghuhom, b'seba' ghajnejn

                        Fuq Radju-Malta-Tnejn!

 

OMM/ PEPRINA:    Smina, Smina, mur hallina...

 

                                                ----------------

 

SMINA:        Tassew li maghkom miniex apprezzata.  Imxi Peprina... u jekk niltaqghu mal-Lupu tkun taf Smina       min hi.  Gib, gib ha nzommlok il-qoffa. (minn taht... lill-udjenza)... xi tfuh it-torta... issa jsiru jafu x'taf taghmel Smina !

 

PEPRINA:    Nahseb li dik il-qoffa ahjar inzommha jien.

                        (Tohodhielha)

 

                        OMM tidhol min-naha;

                        SMINA u PEPRINA jidhlu min-naha ohra.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IT-TIENI ATT - Il-Bosk

 

                                    Tpespis ta' ghasafar.

 

PEPRINA:    Dan il-bosk tassew joghgobni!  Smina, Smina, ara kemm hawn fjuri sbieh!

 

SMINA:        (thares 'il fuq) Qed ninnota li anki gasafar sbieh hawn.  Imma hej... qeghdin fil-gholi wisq!

 

PEPRINA:    U ajma Smin, hallik ftit mill-ghasafar!  Imma kif dejjem mohhok fihom?

 

SMINA:        Le, skuzi... mhux jien mohhi fihom, imma huma mohhhom fija.

Dejjem hsiebhom biex jinkuni.  Jigu jtiru taht imniehri u erhilhom ighiduli: "Ara...ghandekx hila ttir bhalna!"  Tassew keshin... bhal dak li qallu, trid xi gherf biex ittir...!

 

PEPRINA:    Imma... ejja nghiduha bejnietna.. ghandhom bicca ragun... ghax la

inti u lanqas jien ma nafu ntiru!

 

SMINA:        Issa prosit ghalik kemm taf tirraguna!  Anzi inti tmur l-iskola ta' Haz-Zabbar, u jmissek taf aktar minn hekk.  Li kieku jiena u inti konna ghasafar konna nkunu nafu ntiru bhalahom.  Ma qed jaghmlu l-    ebda bravura billi jafu jtiru...

 

PEPRINA:     Minn daqshekk ghandek ragun...

 

SMINA:        Tkun tassew haga specjali kieku tara hmar itir.  Imma li tara  ghasafar itir ma fihiex biex tiskanta.

 

PEPRINA:    Kos qed inghid... meta trid taf thaddem mohhok int.

 

SMINA:        (Lill-udjenza) Mela halli nhaddem mohhi ftit iehor.  Taf x'kont qad inghid, ghaziza Peprina?  Int ghax ma tmurx taqta' ftit fjuri biex tohodhom lin-Nanna u jien noqghod ghassa hawnhekk u nohodlok hsieb il-qoffa?

 

PEPRINA:    Le... ahjar le.  Il-fjuri m'ghandniex naqtghuhom...

 

SMINA:        U ghala le?!  Tiehu gost tant in-Nanna jekk tohdilha bukkett!

 

PEPRINA:    Imma dawn il-fjuri huma ta' kulhadd... u mhux sew naqtaghhom ghalija biex ingawdihom jien biss u jinxfu wara ftit.  Jekk inhalluhom fejn huma, jkun jista' jgawdihom kulhadd u jdumu aktar friski u sbieh.

 

FJURA-1:      Grazzi Peprina... kemm inti qalbek tajba.

 

FJURI-2:        Kemm inti tifla bil-ghaqal!

 

FJURI-3:        Kemm taf kif iggib ruhek mal-holqien!

 

FJURI-4:        Kemm inti tifla helwa!

 

SMINA:        U lili hadd ma jghidli xejn... qisni ma nezistix?

 

FJURA-1:      Inti min inti?

 

PEPRINA:    Din Smina, il-qattusa tieghi.  Tihdux ghaliha li qaltli biex naqta'

minnkom... ma kinitx taf li mhux sewwa noqoghdu naqtghu l-fjuri!

 

SMINA:        Tibzax, tibzax... oqghod pacpac maghhom kemm joghgbok.  Gib ha nzommlok dik il-qoffa.

                       

                        (PEPRINA ma taghtix kasha; u tibqa' zzomm il-qoffa soda f'idha)

 

FJURA-2:      Hafna tfal xejn mhuma bhalek...

 

FJURA-3:      Jigu fil-bosk u tghidx kemm jaqtghu minna...

 

FJURA-4:      Johduna d-dar maghhom u jpogguna go ftit ilma...

 

FJURA-1:      U ahna malajr naghmlu f'qalbna u l-ghada mmutu!

 

                        Jidhol iz-ZUNZAN

 

ZUNZAN:      Smajniekom titkellmu.  Brava Peprina... meta t-tfal jaqtghu l-fjuri, anki ahna z-znazan inbatu; ghax ahna m'ahna xejn minghajr il-fjuri.  Hux tassew?

 

FJURA-2:      Iva... iz-znazan u n-nahal kollha hbieb taghna.

 

                        KANZUNETTA - 2  "L-GHANJA TAL-FJURI"

                                                                                                (Tulips from Amsterdam)

 

FJURI:          Gewwa bosk jew gnien - qalb il-widien,

                        Fjuri ma' kullimkien;

                        Kemm tkun vojta l-art - fil-ksieh u l-bard,

                        Minghajr il-gmiel tal-ward;

                        Dejjem zgur se ssib - xi ward fil-qrib,

                        Li kull stagun igib:

                                    Frizi w gizi

                                    Sardinella,

                                    Margerita,

                                    Kampanella,

                                    Fjuri sbieh issib f'kull zmien

                        Isbah minna zgur m'hawn imkien!

 

ZUNZAN:      U fi zmien bhal dan - arah ferhan

                        Jersaq 'l hawn xi zunzan;

                        Jibda jdur u jdur - minn fjur ghal fjur...

                        Qalbu bil-ferh se tfur!

                        Kull insett jaf sew - kemm dawn... tassew

                        Aktar mid-deheb jiswew:

FJURI:                      Frizi w gizi,

                                    Sardinella...ecc

 

                        ------------------------------

 

ZUNZAN:      (Thares lejn SMINA) Din min hi?

 

SMINA:        (Thossha offiza) X'wahda din kemm ghadkom lura! Qiskom qatt ma rajtu xejn.  Jiena qattusa... ara ghandi denbi, widnejja, ghajnejja, idejja, saqajja.... u ghandi zaqqi wkoll. (lil PEPRINA) Inti se ttihieli nzommhielek dik l-imgharrqa qoffa, jew?

 

                        TIDHOL IZ-ZUNZANA

 

ZUNZANA:  X'wahda din... gej il-Lupu!!

 

Kulhadd:      (Kliem li jinghad minn karattri differenti kollu f'salt:)

X'wahda din!  Il-Lupu!  Il-Lupu!  X'bicca gralna!  Ajjut!  Ajjut!  (...ecc...)

 

(Il-FJURI jaghlqu l-weraq taghhom.  Iz-Znazan jistahbaw wara l-fjuri.  PEPRINA tidher mifxula)

 

SMINA:        Ghalfejn dan l-ghageb kollu.... qiskom qatt ma rajtu xejn!  Halluh jigi kemm irid il-Lupu... issa niehu hsiebu jien!  Mela nsejtu li jien il-famuza Smina, li la nibza' mill-grieden, la mill-ghasafar, la mill-wirdien, la miz-znazan, la min-nahal, la mill-klieb u lanqas minn xi Lupu zgamat....

 

(Waqt li SMINA tkun f'nofs din it-tahdita jidhol il-LUPU u jieqaf hdejn SMINA bla ma hi tintebah bih)

 

LUPU:                        Bonswa Sinjorina Smina.

 

SMINA:        (tinhasad) Ajma x'qatgha tajtni!  Int min int?

 

LUPU:                        Jien?  Eh... tassew hux... jien min jien?  Eh... jien... ha nara ftit tafx!  Nahseb li jien (imur b'fommu ma widnet SMINA u jghidilha minn taht l-ilsien:) il-Luuuupuuuu!

 

SMINA:        Il-LUPU!!! (tersaq tigri tistahba wara PEPRINA; u kollha mbezzgha tibda tghidilha minn taht l-ilsien:)

                        M-m-mela l-Lu-lu-pu  jkun k-k-kbir daqshekk?

 

PEPRINA:    Hekk nahseb!

 

SMINA:        Jien hsibtu jkun daqs gurdien!

 

PEPRINA:    Donnu hu ftit akbar, hux?

 

                        KANZUNETTA- 3  "JIENA L-ISBAH LUPU"

                                                                        (If I Were a Rich Man)

 

LUPU:                        Jiena l-isbah Lupu - jabi-dabi-dabi-dibi...ecc

                        Gewwa l-boski niggerra ta' kull hin

                        Sabiex nghin lill-imsejknin... oh!

                        Jiena l-isbah Lupu - jabi-dabi-dabi-dibi...ecc

                        Jekk tinsab f'xi ghawg jew f'xi tigrib,

                        Lili ghall-ghajnuna zgur isib!

 

FJURI / ZNAZAN:  Le...mhux... tassew

                                    Int halliel prim,

                                    Ma nafdawkx,

                                    Ghax nafu l'int makkak mill-kbar,

                                    Dejjem tqarraq u tidhak bit-tfal iz-zghar,

                                    Ippruvajt tiekol

                                    Lit-tlitt iqzieqez

                                    Li bnew id-dar tat-tiben u taz-zkuk,

                                    Imma f'borma taghli dawn xehtuk!

 

LUPU:                        Jien l-isbah Lupu - jabi-dabi-dabi....ecc

                        Kulhadd jghid kemm jiena generuz,

                        Anki lest li naghti l-flus... oh;

                        Jiena l-isbah Lupu - jabi-dabi-dabi.....ecc

                        Ejjew halli niehu hsiebkom jien,

                        Aqwa minni zgur ma ssibu mkien!

                       

FJURI / ZNAZAN:  Le... mhux... tassew ... Int halliel prim... ecc

 

LUPU:                        Jien l-isbah Lupu.. jabi-dabi... ecc (Fade.....)

 

                                                ----------------------------

 

ZUNZAN:      Tkellmuhx... taghtuhx kunfidenza. Ibqghu sejrin ghal xogholkom.

 

LUPU:                        (liz-znazan minn taht l-ilsien:) Isktu intom, ghax innittfilkom

gwenhajkom.  (lil SMINA u 'l PEPRINA)  Ersqu... ersqu lil hawn... x'intom issefsfu f'widnejn xulxin?

 

PEPRINA:    Xejn, xejn  Sur Lupu.... se jkollna nhalluk ghax mghagglin. Bonswa...

 

SMINA:        Addio...

 

ZUNZANA:  Hekk, bravi, bravi... fittxu itilqu:

 

LUPU:                        (Liz-znazan) Intom se taghlqu halqkom... jew?  (Jersaq izomm lil PEPRINA u 'l SMINA) Stennew... stennew... din l-ghagla kollha ghalfejn. (ihares lejn il-qoffa) Oh.. miskina, kemm ghandha qoffa tqila... gib halli nzommhielek ftit jiena....

 

SMINA:        (lil-LUPU) Hekk ghidtilha jien ukoll... imma rasha iebsa wisq.

 

PEPRINA:    (Lil-LUPU)  Grazzi hafna, rajtha qalbek... imma m'hemmx ghalfejn.  Sahha ghax mghagglin.

 

SMINA:        Addio u good-night...

 

LUPU:                        U fejn sejrin din l-ghagla kollha?

 

SMINA:        Ghax, Sur Lupu, in-Nanna ma tiflahx u sejrin naghtuha tiekol... ghax .... bejnietna...  tghidx kemm hi zaqqieqa...hobz, gamm, kejk, torta, halib... jghidu li x-xjuh ma tantx ihobbu jghabbu l-istonku....

 

PEPRINA:    Imxi Smina, ghax qed isir il-hin...

 

LUPU:                        (dejjem izommhom) U fejn toqghod din l-imsejkna Nanna?

 

ZUNZAN:      Tghidlux... tafdahx....

 

LUPU:                        (liz-znazan) Issa se ttellfuli sabri tafx...

 

SMINA:        (liz-znazan) Tassew tafux... ghandu ragun is-Sur  Lupu, kemm intom fitti.  Mintomx tarawh li qed jitkellem mieghi?

 

LUPU:                        Qed nara li inti qattusa intelligenti!

 

SMINA:        Ghall-anqas hawn xi hadd li japprezzani!  (lil PEPRINA) Af li dan il-Lupu tassew minn taghna, tafx... rajtx kif ma nibzax minnu!

 

PEPRINA:    (minn taht, lil SMINA:)  Hallik mit-tpacpic... u imxi nfittxu nitilqu...

 

SMINA:        U stenna ftit int...  (lil-lupu, bil-hlewwa) Allura x'konnna qed nghidu?

 

LUPU:                        Kont se tghidli fejn toqghod l-imsejkna Nanna.

 

SMINA:        Iva, mela x'inhu.  Ghax dik toqghod fit-tarf tal-bosk, f'dik id-dwejra bit-twieqi ta' l-aluminju.              Id-dar jisimha "Debba"...

 

LUPU:                        Debba???!

 

SMINA:        Iva, ghax in-Nanna jisimha Deborah u n-Nannu kien jismu Baskal:...DEB-BA.  Postal-Code... ZBR-04

 

PEPRINA:    (lil SMINA) Jekk se tibqa' tpacpac hawn... se nitlaq u nhallik wahdek.

 

SMINA:        Se jkolli mmur Sur Lupu... (minn taht... b'refernza ghal PEPRINA) aktar ma tikber aktar qed issir bla sabar.  Il-lejl it-tajjeb!

 

LUPU:                        Sahha... nahseb ma ndumux ma nergghu niltaqghu....

 

 

SMINA:        Caw caw... u kun imbierek...!  (lil PEPRINA) Kellkom bzonn titghallmu ftit tkunu gentili u edukata bhalu.  Kemm hu simpatku!

 

                        SMINA U PEPRINA jidhlu min-naha, waqt li l-LUPU                                       jidhol min-naha l-ohra.  IZ-ZNAZAN johorgu minn wara l-fjuri.

 

ZUNZAN:      X'wahda din... dak il-Lupu zgur se jaghmel xi wahda minn tieghu!

 

ZUNZANA:  Imsejkna Peprina... dik miskina ma tafx kemm hu                                                   makakk!

 

FJURA-1:      Morru ghinuha....

 

FJURA-2:      Iva, iva... ahjar tmorru taraw x'se jigri.

 

FJURI-3:        Forsi tigi bzonnkom!

 

ZUNZANA:  Imxi... tlaqna!

 

                        ZNAZAN JITILQU

 

 

------------------------------------------------------------------

 

 

IT-TIELET ATT:

                        Id-Dar tan-NANNA

 

Il-LUPU qed jilbes l-ilbies tan-NANNA: skufja go rasu, dressing-gown, nuccali..ecc...

 

LUPU:                        Ha, ha, ha... Dalwaqt tasal Peprina... jaqbilli nhaffef u nfittex nidhol gos-sodda!  Eh... nahseb go qalbkom qed tghidu... "In-Nanna x'sar minnha?" Tafu fejn qieghda bhal issa? Hemm (juri 'l gewwa)

            imsakkra fil-kcina.  Malli ratni quddiemha tant bezghet li dahlet hemm gew tistahba; jiena, hekk kif rajtha fil-kcina..."clikk" qfiltilha l-bieba bic-cavetta.

 

(Ikompli jilbes u minn taht l-ilsien ikanta: "Jiena l-isbah LUPU...IHABBAT IL-BIEB)

 

                        Hawn hi waslet!

 

                        (Jidhol jigri gos-sodda)

                             

                        Ghaddi... ruhi... ghaddi....

 

                        Jidhlu PEPRINA u SMINA

 

PEPRINA:    Kif inti Nann... gibnielek l-ikel?

 

SMINA:        Jekk forsi ma tkunx trid tieklu kollu.....

 

LUPU:                        Mhux hazin binti... mhux hazin... grazzi hafna!

 

PEPRINA:    Hi...Nann...Kemm tidher maghdura x'wahda din!

 

                        KANZUNETTA - 4  "BRONKITE PULMONITE"

 

                                                All I want is a room somewhere - minn "My Fair Lady")

 

PEPRINA:    Ma nafx, Nanna, kif qed narak,

                        Ghidli ftit dana f'daqqa x'tak;

                        Ghax anki lehnek fgat...

LUPU:                      Bilfors... il-mard ikkomplikat!

 

PEPRINA:    Ghajnejk donnhom ftit minfuhin,

                        Anki jdejk qed narahom nixfin,

                        Le ma nafx x'marda din...

LUPU:                                    Bilfors... id-deni kiefer, xbin.

                                    Hadt... rih...

                                    Deni, Bronkite, Polmonite,

                                    Oh x'ugigh!

                                    Hrigt il-Hosba minnufih...

                                    U anki l-Gidri r-Rih!

 

SMINA:                    Nahseb jaqbel ma nghabbuhiex,

                                    Ikel goff gid ma jaghmlilhiex

                                    Dan kollu ma ntuhiex;

PEPRINA:                Tassew... ahjar ma nzidulhiex!

 

SMINA/ PEPRINA:  Nanna, msejkna la tmur imkien,

                                    Ibqa' mgeddsa mqar tlitt ijiem;

                                    Isma' x'qed nghgidlek jien...

LUPU:                                    Bilfors... inhossni wisq ghajjien!

                                    Hadt... rih..

                                    Deni, Bronkite..ecc..

                                    Ibqghu mieghi, la thallunix,

                                    Sahha f'gismi ma fadallix;

                                    Bil-guh la thallunix...

PEPRINA/ SMINA:  Tibzax... ibq'hemm tikkonfondix

                                    Tibzax... ibq'hemm tikkonfondix!

 

                                    -----------------------------

 

LUPU:                        Ajma... jahasra.... x'guh ghandi fuqi.

 

PEPRINA:    Imma Nann... dawk ghajnejk kemm huma kbar!

           

LUPU:                        Biex inkun nista' narak sewwa, binti!

 

PEPRINA:    U mniehrek, Nann... kemm hu goff!

 

LUPU:                        Biex inkun nista' nxommok sewwa, binti!

 

PEPRINA:    U widnejk kemm huma twal!

 

SMINA:        Heqq... biex tkun tista' tisimghek sewwa....

 

PEPRINA:    U halqek... kemm hu kbir!

 

                        IL-LUPU jtajjar il-friex u jwerzaq b'dahka kiefra:

 

LUPU:                        Biex inkun nista' nieklok... lilek... u lil dik il-qattusa smina, smina.... u dik il-qoffa b'kull ma       fiha!

 

Fil-pront jidhlu z-ZNAZAN! - SMINA tahtaf il-qofffa u tidhol 'il gewwa biha, baxx baxx.

 

ZUNZAN:      (Lil-LUPU)  Ieqaf fejn inti ghax jekk taghti pass iehor hazin ghalik!

 

ZUNZANA:  Naghtuk ix-xewka u ddum jumejn b'imniehrek daqs tadama.

 

LUPU:                        Tahsbu li jien se nibza' minn zewg insetti daqs tikka bhalkom??

                       

                        Tidhol in-NANNA b'tagen f'idha.  Tidhol min-naha ta'                                     wara l-LUPU u twahhallu daqqa ta' tagen fuq rasu!

 

NANNA:        Hudha mela... ha tkun taf jien xi nsarraf!

 

LUPU:                        Ajma rasi!  (jaqa' ma' l-art stordut)

 

PEPRINA:    Nanna... Nann... (tigri tghannaqha)

 

 

NANNA:        Sakkarni fil-kcina, imma rnexxieli nohrog mit-tieqa.  Mgharraq li hu... jien dhalt fil-kcina biex ingib l-ixkupa u naghtih daqqtejn fuq rasu... imma kien pront qafilni hemm gew.

 

PEPRINA:    Kif int Nann...?

 

NANNA:        Issa nhossni tajba hafna.  Il-battikata li tani dak il-hali ta' Lupu ghamlitli l-gid.

 

                        (Il-LUPU jistejqer)

 

LUPU:                        Ajma rasi... x'gara?

 

NANNA:        Inqieghdek jien! (Tahtfu minn widintu) Trid nilghablek xi daqqtejn ohra?? 

 

LUPU:                        (Gharkobbtejh) Le jahasra... ahfruli... ma nergax.

 

PEPRINA:    (lill-Udjenza)  Intom xi tghidu?  Nahfrulu?

 

ZUNZAN:      Imma jrid iweghedna li jibdel hajtu...

 

ZUNZANA:  U jhalli lil kulhadd bi kwietu.

 

NANNA:        Tweghedna dan kollu?

 

LUPU:                        Iva... basta tnehhi dak it-tagen minn idek.

 

NANNA:        Twieghed li ma tittantax aktar tfal?

 

LUPU:                        Iva... iva...

 

PEPRINA:    U ma tgerrixx l-ghasafar?

 

ZNAZAN:      U znazan...?

 

PEPRINA:    U fjuri?

 

LUPU:            Iva... iva.. nwieghed....

 

NANNA:        Kollox sew mela... (titilqu)

 

                        KANZUNETTA - 5  "KEMM JAQBEL LI TKUN..."

 

                                                ("Consider Youself " mill-film: "Oliver")

 

KULHADD:  (minbarra l-LUPU)

 

                        Kemm jaqbel li tkun - sincier

                        Ma thabbat lil hadd,

                        Hbieb dejjem ma' kulhadd,

                        B'hekk mohhok ikun - mistrieh,

                        Kuljum -  tkun

                        Thossok tassew ferrieh;

                                    Kull meta nistudjaw

                                    U nosservaw

                                    U ninnotaw kull m'haw'

                                    Minnufih naraw

                                    X'gid haw'....

LUPU:                        Meta ma tqarraq b'hadd

                                    Ma tidhak b'hadd

                                    Ma tkidd lil hadd....

                                    Ma tiddejjaq qatt...

                                    Qatt, qatt.....

 

Tieqaf hesrem il-kanzunetta.

Tidhol SMINA... bil-qoffa vojta u zaqqha kbira.

 

SMINA:        Ajma... x'ugigh ta' zaqq ghandi!

 

PEPRINA:    Smina... hemm x'ghamilt?  Fejn hu l-ikel tal-qoffa?

 

                        (B'wicc imqarras SMINA tipponta sebaghha lejn zaqqha)

 

KULHADD:  Kiltu kollu?

 

SMINA:        Mhux jien kiltu.... hu ried jigi ghandi!

                        Ajma zaqqi!

 

                        (Tidhol gos-sodda.  Il-kanzunetta tissokta:)

 

KULHADD - minbarra SMINA:

 

                        Kemm jaqbel ma tkunx - zaqqieq

                        U tiekol bil-qies

                        Kif ghandhom jaghmlu n-nies;

                        L-istonku jkun zgur - mistrieh

                        Kuljum -  tkun

                        Thossok tassew - ferrieh;

                                    Kull meta nistudjaw

                                    U nosservaw

                                    U ninnotaw kull m'haw'

                                    Minnufih naraw

                                    X'gid haw'....

                                    Meta ma tqarraq b'hadd

                                    Ma tidhak b'hadd

                                    Ma tkidd lil hadd;

                                    Ma tiddejjaq qatt

                                    Qatt, qatt.....

                        Kemm jaqbel li tkun - ferrieh,

                        U Mohhok ikun - mistrieh,

                        Ghax jaghddi z-zmien

                        U int u jien

                        It-tnejn flimkien;

                        Niftakru f'dal-jiem...

                        Tant sbieh!

 

                        --------------------------

 

SMINA:        (Minn gos-sodda:)

                        Huduni l-Polyclinic!

 

 

======================  S E P A R J U  ======================

 

 

 

 

 

XI SUGGERIMENTI:

 

 

  1. Il-Lupu jista' jkun liebes glekk iswed, xi nofs tomna f' rasu u jista' jgorr zokk fuq spalltu b'sorra marbuta mieghu.

 

  1. Il-qattusa (SMINA) ghandha l-parti "komika", u ghalhekk jehtieg li tinhadem minn tifla fuq ruhha li "tinqala'" gmielha. Minbarra l-kostum ta' qattusa ( idealment ikun tal-fer bil-widnejn u d-denb ...ecc) Smina jaqbel li tkun liebsa wkoll xi ftit ta' l-ilbies; ez: xi fardal jew bonnet.

 

  1. Ghall-kanzunetti "If I were a Rich Man" mill-musical "Fiddler on the Roof"; "All I Want is a Room Somewhere" minn "My Fair Lady" u "Consider Yourself" minn "Oliver"... nissuggerixxi li wiehed jiddobba l-longplays taghhom u jismaghhom ftit biex jiehu r-ritmu u l-burdata tal-muzika.