MIN JIDHAK L-AHHAR

Niżżel ir-reċta sħiħa minn hawn: Min Jidħak l-AħħarHrejjef Esopu

 

recta muzikali ghat-tfal zghar miktuba minn

 

 Trevor Zahra

 

 

Jiehdu sehem:

 

ESOPU (xih ghakka bil-baffi)

IL-VOLPI 

CAWLA 

RAGEL

TIGRA

HARUF

GHARNUQ

GHASAFAR VARJI   

 

 

 

 

ESOPU          (Jitwiezen fuq bastun.  Ghajjien.  Imur jintasab bil-qieghda)

                        Kemm inhossni ghajjien.  Eh, sewwa jghidu... meta tixjieh ma tibqax li tkun... mhux biss tibda teghja u taqta’ nifsek imma xi drabi tibda anki thawwad.  Imma ta’ lanqas ghadni ma nsejtx jien min jien. (Jigi f’tieghu)  Jiena jisimni Esopu... u ghandi ragun inhossni ghajjien.  Ili ghal dawn l-ahhar elfejn u hames mitt sena dejjem nirrakkonta l-istejjer.  Aqwa minn ta’ Xandir Malta!  Iva xbin... dejjem nirrakkonta!  Intom thobbu tisimghuhom xejn l-istejjer?  It-tfal ihobbu jisimghuhom u x-xjuh ihobbu jirrakkuntawhom.  Hekk sejra d-dinja!

                        Imma mhux    ghax irrid niftahar... l-istejjer tieghi jhobbhom kulhadd.  Kulhadd!  (B’lehen xi ftit aktar baxx) Insomma... mhux kulhadd kulhadd!  Ftit ilu kont hawnhekk ara, fuq dan l-istess bank.  Ghajni marret bija u kont ghoddni rqadt, meta f’salt wiehed tfacca quddiemi l-Volpi.  Intom tafuh lill-Volpi hux tassew...? (Jibda jitmattar u jittewweb ghax rega’ qabdu n-nghas u l-kliem li gej jghidu donnu nofsu mqajjem u nofsu le)... annimal makakk... dejjem hsiebu biex... iqarraq bin-nies... il-Volpi.... (jorqod)

 

                        JIDHOL IL-VOLPI

 

VOLPI          Makakk?  Dazgur!  Imma temmnux l-istejjer kollha li tisimghu

                        fuqi.  Dak (juri lil Esopu) qala’ hafna minn zniedu dwari.

                        Makakk... dazgur, imma tafu l-ghaliex jirnexxili nqarraq bl-

                        annimali shabi?  Ghax dawk kollha bla mohh u jekk tghaddi ftit

                        taz-zmien bihom tkun qed taghmlilhom pjacir.  Forsi sa fl-ahhar

                        idahhlu ftit tas-sens go dik ir-ras vojta taghhom.  U haga ta’ l-

                        ghageb... dejjem jaqaghufl-istess nassa.  Hawn hi araha...

                        riesqa c-CAWLA!

 

                        TIDHOL IC-CAWLA B’BICCA GOBON F’MUNQARHA

 

VOLPI          Il-ghodwa t-tajba Sinjura CAWLA.  Tafx li gejt apposta biex

                        niltaqa’ mieghek!

                        (Lill-udjenza) X’daqsxejn ta’ bicca gobon dik!  Xi tfuh!  Araw kif

                        se nobromhielha!  (mill-gdid lic-CAWLA). 

 

                                               

VOLPI:          (Kanzunetta 1:)

                                                X’VUCI GHANDEK

 

                                    (“A Spoonful of Sugar" minn "Mary Poppins")

 

                        Kulhadd jghid x’vuci ghandek

                        Lehnek jaqsam il-qlub...

                        Iferrah il-qlub,

                        Iserrah il-qlub;

                        Vuci helwa bhal tieghek

                        Jien ma naf li smajt qatt,

                        Zgur li bhalek m’ghandna ‘l hadd!

                                   

                            Li kieku tirrekordja diska

                            Naf li taghmel successun,

                            Il-kopji tbighhom bil-miljun;

                            U ftakar sew f’dan li qed nghid:

                            Zgur titla’ ‘l fuq fil-"Hit Parade"

                            Bil-ferh... ittir...

                            Kantanta kbira ssir...

 

                        Kulhadd jghid x’vuci ghandek... ecc...

 

                        ==================================

 

CAWLA        (Tnehhi l-gobna minn munqarha u zzommha f’idha)

                        Grazzi Sur Volpi, tassew taf tkun kumplimentuz, imam jekk

                         hsibtni se niftah halqi biex taqaghli l-gobna u tahtafha inti...

                        sejjer imqarraq.  Din l-istorja xbajt nismaghha u mintix se tidhak

                        bija!

 

VOLPI          (Lill-Udjenza) U x-xjafek.. din mhix cawla-mazzun imma CAWLA-

                        cawlun! (Lic-CAWLA). U ma tarx f’kull wahda wkoll!  Dik storja

                        antika... hsibtni ma nafx kemm inti mohhok jilhaqlek... lanqas

                        biss jghaddili minn mohhi li nidhak bik.  Naf li inti wisq aktar

                        intelligenti mill-ohrajn.

 

CAWLA        Ta’ lanqas... sa fl-ahhar qed titghallem xi haga!

 

VOLPI          U inghidlek is-sew mill-ewwel indunajt li inti

                        intelligenti, ghax il-gobna ma bqajtx izzommha f’munqarek.

                        Tidher li inti tafha l-bicca tal-gobna-tnejn!

 

CAWLA        Gobna-tnejn?  Din xi tkun...?

 

VOLPI          U ejja... Sinjura CAWLA, tghidlix li ma tafhiex!  L-ghasafar

                        intelligenti kollha jafuha.  Insomma forsi nsejtha hux... ikollok

                        tant hsibijiet go mohhok!

 

CAWLA        Hekk hu... hekk  hu!  Imma... nahseb li ahjar tfakkarhieli ftit, tafx!

                        X’inhi din tal-"Gobna-tnejn"?

 

VOLPI          Dazgur... l-annimali intelligenti kollha jafu li hemm sigriet kif                        

                        bicca gobon tfaqqslek u ssirlek tnejn.

                                               

CAWLA        Kif!  X’inhu!?  Iva.. iva... imma x’wahda din kemm sirt ninsa!

                        Allura kif inhu sewwa das-sigriet?

 

VOLPI          Ara.. kull ma trid taghmel hu li tgholli l-gobna ‘l fuq u fil-hin

                        tghid:  "Seher, seher mnejn sa fejn - Gobna wahda sirli tnejn!"

                        U malli tilqaghha lura flok gobna wahda jaqghu f’idejk zewg

                        bicciet.

 

CAWLA        (Interessata fi kliemu)  Tassew?  Iva... iva... issa ftakart.

                        Dazgur... u fil-fatt kont se nippruvaha.Mela "Seher - seher

                        mnejn sa fejn "..... (Tgholliha ‘l fuq izda l-volpi jkun pront

                        jilqaghha hu!)

 

VOLPI          (Jidhak) ... W issa inti  m’ghandek xejn!

 

                        (CAWLA titlaq tigri warajh)

 

CAWLA        Ja halliel... gibha ‘l hawn...

 

VOLPI          (jidhak u jigri ’l gewwa) Seher seher mnejn sa fejn...

                        kellek wahda w m’ghandek xejn!

 

                        JIDHLU  ’L GEWWA - ESOPU JISTENBAH

 

ESOPU          Anki fl-irqad nohlom bih dak l-imgharraq ta’ Volpi. Xejn ma

                        nghidilkom... jekk jigi jkellimkom oqoghdu attenti minnu ghax

                        dejjem ikollu xi hsieb hazin iberren go mohhu.  Insomma... lill-

                        annimali l-ohrajn ukoll hekk kont ghidtilhom... imma xorta

                        baqghu jafdawh.

 

                        JIDHOL ’IL GEWWA - JOHROG RAGEL B’TIGRA ZZOMMU

                        MINN GHONQU .  FL-ISTESS HIN FUQ IL-PALK  TRAMA

                        FACCATA TA’ GAGGA BIL-BIEBA TINFETAH U

                        TINGHALAQ.

 

RAGEL          Le, jahasra, hallini... tikolnix... minfuq li Hlistek minn go dik il-

                        gagga.

 

TIGRA          Eh... dak messek rajtu qabel!  Ma tafx li jien, bhala tigra ta’ l-

                        affari tieghi, xoghli hu li nattakka u niekol il-bnedmin!

 

RAGEL          Imma ta’ lanqas tikolx lili... propju lili li hlistek minn hemm

                        gew.    Mur sib lil xi haddiehor.

 

TIGRA          Bhal issa inti hawn  quddiemi u jiena ma tantx naf nissaporti l-

                        guh.

 

RAGEL          Jahasra jkollok hniena minni... ghandi l-mara u tlitt itfal

                        u l-kunjata u zewg zijiet xjuh kollha joqoghdu mieghi...

 

TIGRA          Mela jekk nieklok naghmillek pjacir, ghax nehilsek

                        mill-problemi....

 

(Kanzunetta 2:)

                        HENN GHALIJA

                            “My Favourite Things” mill-film

                                                “The Sound of Music”

 

RAGEL          Sinjura Tigra, nitolbok ismaghni

                        Hawn gharkobbtejja quddiemek, arani,

                        Ghandi familja u xoghol issemmix;

                        Henn ftit ghalija u la tikolnix....

 

                        Jekk tixtieq ikla kompluta w mimlija,

                        Mur sib xi wiehed li fih daqs bettija;

                        Ghandi riglejja tassew maghlubin,

                        Ara dirghajja kemm huma nixfin!.....

 

                        Inbati bl-azzma, biz-zokkor, bl-artrite,

                        Ili biss gimgha li fiqt minn bronkite,

                        Nixrob u npejjep u l-fwied ghoddu mar

                        Jekk tiekol lili tispicca l-isptar....

 

TIGRA          Qed tipprova... tittradini,

                        Imma dan ghalxejn...

                        Tghidx x’aptit ghandi;

                        Mhux se nibqa’ b’xejn;

                        Ga ili bil-guh...

                        Jumejn!

 

                        JIDHOL IL-VOLPI

 

VOLPI          Hawn x’gara dan il-biki kollu?

 

RAGEL          Jahasra, aqbez ghalija inti, Sur Volpi... din it-Tigra tassew

                        ghandha qalb ta’ tigra... minfuq li hlistha minn gol-gagga, issa

                        trid tikolni!

 

VOLPI          Kif inhi din...(lir-ragel) Dan inti x’kont qed taghmel gol-gagga?

 

TIGRA          Le... jiena kont gol-gagga...

 

VOLPI          Jiena kont fil-gagga????  Ara toqghodx taqla’ gideb

                        fuqi!

 

RAGEL          U jiena ftahtilha....

 

VOLPI          Kif jista jkun li jiena ftahtilha jekk jiena ghadni kemm wasalt??

 

RAGEL          U le jahasra x’int thawwad... mhux int... jiena!

 

VOLPI          Mhux int... jiena...??

 

TIGRA          Stenna... stenna ftit.  Naf biex inti gej!  Tassewli inti maghruf

                        ghall-hazen ta’ mohhok, imma mieghi m’inti se taghmel xejn.

                        Naf x’minghalik se tipprova taghmel.  Tridni nerga’ nidhol bil-

                        gagga biex imbaghad issakkarni mill-gdid hemm gew. He..he..

                        hux tassew...?

 

VOLPI          Li kieku jien nipprova nilghablek loghba daqshekk

                        redikola inkun qed nuri mhux talli li miniex makakk kif ighidu,

                        imma li jien tassew zmagat.  (jigbidha la genba) Imbaghad

                        nghiduha kif inhi... jien u inti t-tnejn annimali... u dak... heqq...

                        bicca bniedem.Min qatt semaghha din li jien, annimali bhalek,

                        inqarraq bik biex nehles lil bicca bniedem?

 

TIGRA          Tafx li din qatt m’ghaddietli minn rasi. (Tpoggi idha fuq

                        palltu)

                        Ghandek elf ragun...

 

VOLPI          Anzi kont qed nahseb biex qabel ma tiekol lil dak il-haga

                        rieqda, nidhku dahka bih u nghaddu siegha zmien.

 

TIGRA          M’hawnx ghalik... inti tassew Volpi dhuli; mhux bhal

                        dak l-iehor ta’ l-istejjer.  X’ghandek f’mohhok?

 

VOLPI          Ghidlu li jekk joqghod jghajjat bhall-iljun tahfirlu. Aqta’ kemm

                        niehdu gost narawh jitbellah....

 

TIGRA          Bravu... m’hawnx ghalik. (lir-ragel) Ersaq ’l hawn int.  Ara...

                        jekk ghandek hila tghajjat bhall-iljun, nahfirlek.

 

VOLPI          Urih kif ghandu jghajjat.

 

TIGRA          Hekk ara: "HAAAAAAMMMMM"

 

RAGEL          Kollox sew:  "HAAAAMMM"

 

                        VOLPI U TIGRA JIDHKU BIH

 

VOLPI          Issa urih kif jaghmel is-serp.

 

TIGRA          Iva, iva... issa trid taghmilli bas-serp... hekk

                        ara: SSSSSSSS

 

RAGEL          Kollox sew... SSSSSSS

 

                        JIDHKU

 

VOLPI          Issa ghidlu jaghmillek bhall-amorin gol-qafas.

 

TIGRA          Iva... ghamilli bhall-amorin gol-qafas... hekk ara:

                        (tidgol gol-qafas) Hekk ara... ZIK-ZIK...

                        (VOLPI jkun pront jaqfilha hemm gew!)

 

VOLPI          Issa ibqa’ hemm gew, Sinjura Tigra... u oqghod

                        ghamlilna bhat-Tigra gol-Gagga...

 

TIGRA          Ja halliel u mbrolljun li int... iftahli qed nghidlek!

                                               

RAGEL          Grazzi... Sur Volpi.... inti tassew qalbek tajba.

 

VOLPI          (B’idu fuq il-firroll) Qalbi tajba xejn....newwilli l-kartiera u kull

                        m’ghandek inkella nifthilha.

 

RAGEL          Kollox sew... (jaghtih il-kartiera)

 

VOLPI          U l-glekk (ragel jaghtih il-glekk).... u l-kappell....

 

                        JIBDEW DEHLIN ’IL GEWWA waqt li l-Volpi jkompli jghidlu:

 

VOLPI          U l-qmis... u l-qalziet... u z-zarbun....

 

TIGRA          (tghajjat minn gol-gagga) Ja halliel!!!Halliel!!!

 

                        KULHADD JITLAQ... JERGA’ JIDHOL ESOPU.

 

ESOPU          Imma l-aktar grajja li ddejjaqni hija dik ta’ meta l-Volpi qabad

                        Haruf...!  Li kont nista’ ma kontx nirrakkontahielkom.... imma

                        issa lhaqt ktibha u la darba ktibtha m’hemmx x’taghmel.  Mela

                        darba wahda l-Volpi qabad Haruf ckejken...

 

                        JIDHOL IL-VOLPI JZOMM LILL-HARUF

 

VOLPI          Dazgur li nieklok... nieklok biex inpattihielek...

 

HARUF          (imwerwer)  Imma jahasra jien qatt m’ghamiltlek xejn...!

 

VOLPI          Eh iva...?  Tilaghbha ta’ l-iblah hux?  Se nieklok u npattilek ta’

                        kollox

 

HARUF          Imma tpattihieli ta’ xiex??

 

                        (Kanzunetta 3:)

                        LE - LE - LE

                                                            Yellow Submarine

                           

 

VOLPI          Ilu sena - lilek rajt

                        Konna ltqajna, taht il-hajt;

                        Ghidtli hafna hmerijiet,

                        Bdejt taqlaghli l-laqmijiet

                       

HARUF          Le, le, le, jiena dan ma stajtx ghamilt;

                        Dan ma stajtx ghamilt,

                        Dan ma stajtx ghamilt;

                        Ghax sen’ ilu lanqas kont twelidt,

                        Lanqas kont twelidt,

                        Lanqas kont twelidt!

                       

VOLPI          ‘Mma ftit ilu - rajtek gej

                        Sraqtli l-ikel - jien bqajt b’xej’;

                        Kiltli platt majjal ifuh;

                        Kelli nghaddi lejl bil-guh!

 

 

HARUF          Le, le, le, issa naf l’int tigdeb spiss,

                        Inti tigdeb spiss,

                        Inti tigdeb spiss;

                        Lanqas niekol ghax jiena nixrob biss;

                        Jiena nixrob biss

                        Jiena nixrob biss!

 

VOLPI          Iva naf - kont rajtek qrib;

                        Meta xrobtli dak l-inbid;

                        Sraqtli tazzi mimlijin

                        B’daqxejn wiski tassew fin!

                       

HARUF          Le, le, le, giddieb daqsek qatt ma ssib,

                        Daqsek qatt ma ssib,

                        Daqsek qatt ma ssib;

                        Ommi ttini nixrob biss halib,

                        Nixrob biss halib,

                        Nixrob biss halib!

                       

                        ===========================

 

VOLPI          Insomma  issa tellajthomli!  Hu x’inhu... jien ghandi l-guh.

                        Iddicedejt li nieklok u se nieklok!

 

                        JIDHOL ESOPU bi ktieb f’idu:

 

ESOPU          (Lill-Volpi)  Stenna... u ieqaf fejn int. (Lill-udjenza)

                        Ga ghidtilkom li din hi l-aktar storja li ddejjaqni u mhux se

                        nhallih jispiccaha hekk.

 

VOLPI          X’jigifieri ma thallinix nispiccaha hekk?  Kif jista’ jkun?

 

ESOPU          Dazgur li nista’.  L-istorja jien ktibtha u jien inhassarha.  Hekk

                         ara.... (iqatta’ pagna mill-ktieb) Rajtx?!  Issa inti ma tistax tieklu

                        lill-Haruf ghax l-ahhar bicca ta’ l-istorja nehhejtha.

 

VOLPI          ciss... tirraguna wkoll..!  U jien nibqa’ bil-guh..!

                        (lill-Haruf)

                        Spiccajna bla xoghol xbin... imxi nirregistraw!!

 

                        JIDHLU ’L GEWWA

 

ESOPU          Imma tahsbux li l-Volpi, makakk kemm hu makakk, dejjem

                        gabha zewg.  Darba wahda mar zmerg.  Tafuha l-istorja ta’ meta

                        stieden lill-Gharnuq ghall-ikel u tah  jiekol minn platt catt.

                        Ghaddew xi sitt xhur u l-Gharnuq mess lilu li jistieden lill-Volpi

                        ghall-ikel.

                       

                        ESOPU JIDHOL ’IL GEWWA.  JOHORGU L-VOLPI U L-

                        GHARNUQ.

 

VOLPI          Grazzi habib... nilqaghha bil-qalb l-istedina tieghek.

 

GHARNUQ  Xejn formali tafx.  Bnejt bejta gdida u se naghmel speci ta’

                        “Nest Warming Party”.  Niehdu gost narawk.

 

VOLPI          Nigi... mela le... ikla qatt mhi ta’ min jitfilha.

 

GHARNUQ  U jkollna l-kant u z-zfin... u... skond ma smajt... jghidu li inti

                        tghidx kemm tizfnu tajjeb ir-Rave!

 

VOLPI          Taf int... nipprova nzomm ruhi aggornat!

 

GHARNUQ  Sahha... ghal ghada mela!

 

VOLPI          Sahha... sahha... GhARNUQ JIDHOL ’IL GEWWA

                        Imma kemm hasibni beccun.  Naf sew x’ghandu f’mohhu. Jien

                        kont tajtu jiekol minn platt catt u issa se jipprova jpattihieli.

                        Peress li huwa ghandu munqru twil se jaghtini niekol minn

                        vazetti  bl-ghonq irqiq. Imma kemm hasibni beccun!  Ma jafx li

                        ga ghandi kollox imfassal ga mohhi!  Ha-ha-ha...

 

                        JIDHOL ’IL GEWWA - JOHORGU FUQ IL-PALK GRUPP

                        GHASAFAR FLIMKIEN MA’ L-GHARNUQ.

 

                        (Kanzunetta 4:)

                                    FORSI JITGHALLEM

                                                “I’m Getting Married in the Morning"

                                                                                    mill-film: "My Fair Lady"

 

GHASAFAR  Il-Volpi llum se jiekol maghna,

                        Merhba specjali lkoll naghtuh,

                        U bl-akbar qima

                        Se ntuh taghlima,

                        Mill-hazen tieghu indewquh.

 

                        Forsi jitghallem - ma jqarraq b’hadd

                        Ghax ghandu habta

                        Jhawwad lil kulhadd!

 

                        Jghidu li l-garra gejja w sejra

                        Fl-ahhar tinkiser fl-art mal-qiegh,

                        U l-Volpi taghna

                        Malli jkun maghna,

                        Se jsib ukoll kappell jigih!

 

                        Forsi jitghallem....

 

                        Mhux biss il-Volpi jhaddem rasu,

                        Kultant jghaggbuk anki t-tfal zghar;

                        L-aktar li nfahhar

                        ’L min jidhak l-ahhar

                        Ghax dak jidhakha zgur l-ahjar!

 

                        ================================

                       

                        JASAL IL-VOLPI

 

GHARNUQ  Merhba bik Sur Volpi... qed ixxommha r-riha ta’ l-

                        ikel?

 

VOLPI          Biex inghidlek is-sew donni qed inxomm xi haga.

 

GHARNUQ  Mela jaqbel ma nhallukx tistenna.  Gharnuqetta, ibda

                        newwel l-ikel.

 

                        TIDHOL GHASFURA B’GABARRE LI FUQU JKUN HEMM

                        ZEWG  VAZETTI BL-GHONQ TWIL U RQIQ - WIEHED

                        TAGhTIH LILL-GhARNUQ U L-IEHOR LILL-VOLPI

 

GHARNUQ  Kul u ffanga, Sur Volpi... lestejna dan l-ikel apposta ghalik. (Il-

                        Volpi jhares lejn il-vazett ujibda jdawru f’idu).  X’gara, Sur

                        Volpi... l-ghaliex mintix tiekol?

 

VOLPI          (B’makakkerija) Tahseb li billi gibtli l-ikel go vazett bhal dan mhux

se jirnexxili nieklu?  Tahseb li se nibqa’ bil-guh?  Hawn ara (johrog platt zghir minn go hobbu)  Ara kemm hi facli.... inferragh l-ikel

                        go dan il-platt u nieklu bla tbatija.

 

                        IFERRAGH MILL-VAZETT GhAL GOL-PLATT U TINZEL

                        SALT SKALORA....

 

VOLPI          Din x’inhi????  Din skalora!!!

 

                        GHASAFAR KOLLHA JINFEXXU JIDHKU!!!

 

GHARNUQ  Kul Sur Volpi... kul minn gol-platt... Ma thobbhiex l-iskalora??

 

VOLPI          (Irrabjat) Tassew keshin u hsiebkom biss biex tikkupjaw lil

                        haddiehor.  Cajt bhal dan jien biss nista’ naghmlu. U tippruvaw

                        kemm tippruvaw xorta wahda kulhadd se jibqa’ jghid "MAKAKK

                        DAQS VOLPI" u mhux "Makakk daqs Gharnuq!"

 

                        JITLAQ ’IL GEWWA RRABJAT.  JASAL ESOPU

 

 

ESOPU          (jidhak huwa wkoll) He-he-he... u l-ghasafar tant dahku u tant

                        taru ma’ l-erbat irjieh tal-foresta u qalu lil kulhadd bil-bicca

                        kollha, li minn dak in-nhar ’l hawn, il-Volpi ma baqax jiggerra

                        kif kien jaghmel qabel.  Beda johrog biss bil-lejl...

 

                        JOHROG IL-VOLPI... JIMXI BIL-MOD U JHARES

                        MADWARU  MBEZZA’...

 

                        ... dejjem jibza’ li jiltaqa’ ma’ xi ghasfur li jersaq itir qribu u

                        b’lehen gholi jghidlu...

 

GHASAFAR

KOLLHA:    Thobbha xejn l-iskalora Sur Volpi?

 

                        Kanzunetta 4:

                            Il-kanzunetta ta’ qabel b’xi varjazzjonijiet

 

KULHADD    Jghidu li l-garra gejja w sejra

                        Fl-ahhar tinkiser fl-art mal-qiegh,

                        U l-Volpi taghna

                        Iltaqa’ maghna,

                        U sab fil-pront kappell jigih!

 

                            Forsi jitghallem - ma jqarraq b’hadd

                            Ghax ghandu habta

                            Jhawwad lil kulhadd!

 

                        Mhux biss il-Volpi jhaddem rasu,

                        Kultant jghaggbuk anki t-tfal zghar;

                        L-aktar li nfahhar

                        ’L min jidhak l-ahhar

 

                        Jekk tghodd ruhek mal-kbar

                        Xi drabi tispicc’ aghar;

                        Min jidhak l-ahhar jidhak zgur

                        L-ahjar!

 

 

 

 

  S E P A R J U

 

*******************************************