Il-Gnien Mohbi

Niżżel ir-reċta sħiħa minn hawn: Il-Ġnien Moħbi


dramm muzikali  ta’  Trevor Zahra

 

ibbazat fuq

The Secret Garden

ta’

Frances Hodgson Burnett

 

Jiehdu Sehem

 

MARY

MARTHA     

COLIN                       

DICKON       

Is-Sinjura MEDLOCK

SUSAN

BEN               

Is-Sur CRAVEN       

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

L-1  ATT

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ID-DAR

 

                        IS-SINJURA MEDLOCK U SUSAN

 

MEDLOCK    Ma nafx...  ma nafx!  Tassew qatt ghadni ma rajt tifla stramba daqsha.  Il-hin kollu thares bl-ikrah mit-tieqa tal-karozzin ’il barra u ma tghidx nofs ta’ kelma.

 

SUSAN          Forsi l-vjagg ghamlilha hazin...

 

MEDLOCK    Jista’ jkun!

 

SUSAN          Miskina, tilfet ’l ommha u ’l missierha f’daqqa, hux hekk qalu?.  Tifla sfortunata, miskina.

 

MEDLOCK    Sfortunata , iva... ghal elf darba... imma issa li kien kien.  Jehtieg tara x’taghmel u tiffaccja l-hajja.

 

SUSAN          Ghadha zghira.  U smajt... ma nafx jekk hux minnu... fl-Indja kienu jghixu ta’ sinjuri.

 

MEDLOCK    Hekk hu.  Imma ’kk ikolli nghid darrewha f’hafna fsied.  Hafna sefturi madwarha u kulhadd jaghtiha kull ma trid.  Taf xejn li lanqas tilbes wahidha ma taf!!

 

SUSAN          Hi x’kull wahda!  X’jigifieri?

 

MEDLOCK    Ghax hemmhekk, fl-Indja, kienu sahansitra jlibbsuha s-sefturi.  Izda minkejja dan kollu jiena nissuspetta li ommha w misssierha xejn ma kienu jaghtu kasha kif suppost.  Wiccha mixrub u bla kulur.  Donnha tifla marradija.  Nittama li hawnhekk tiehu sahhitha...  u fuq kollox, tnehhi c-cajt u l-fsied li ghandha. Is-Sur CRAVEN zgur mhux se jippermittilha fsied. Dan kien jonqsu, miskin is-Sur CRAVEN, ma’ l-inkwiet li ghandu... joqghod irabbi lil din in-neputija !

 

SUSAN          (Tittawwal) Hawn ara... nahseb li gejja lil hawn.

 

                        TIDHOL MARY

 

MEDLOCK    L-ghodwa t-tajba, MARY.

 

MARY            L-ghodwa t-tajba Sinjura MEDLOCK.

 

MEDLOCK    (Lil MARY)  Din hija SUSAN... il-koka.

 

SUSAN          Ghandi pjacir, Sinjorina MARY.

 

MEDLOCK    Qis li tobdiha dejjem u ma toqghodx ittelliflha hin.  Kif tista’ tara, illum maltemp u ghalhekk qis li ma tohrogx barra.  Din id-dar fiha daqs palazz.  Issib hafna fiex tedha hawn gew.  Fhimtni?

 

MARY            Meta se narah liz-ziju ?

 

MEDLOCK    Meta jkun il-waqt.  Bhal issa s-Sur CRAVEN ghandu hafna x’jaghmel.  Jinsab indispost.  Meta jidhirlu, jibghat ghalik.

 

SUSAN          (Bil-hlewwa) Jekk tkun tridni llestilek xi kolazzjon....

 

MEDLOCK    (Tahtafha) SUSAN!!!  Imxi naraw x’ghandna naghmlu.

 

SUSAN          Iva, Sinjura MEDLOCK.

 

                        MEDLOCK u SUSAN JITILQU.  MARY WAHIDHA.

 

                              KANZUNETTA NRU 1

                                                                         

                        WAHDI

 

                                    (Memories - “Cats”)

MARY:                      Wahdi...

                        F’did-dar siekta w minsija

                        Bla ma hadd jahseb fija

                        Minghajr kelma ta’ gid,

                        Wahdi  dejjem

                        Niggerra go dal-kmamar hemdin,

                        Nghodd il-granet

                        Ghaddejjin.

 

                        Nahseb...

                        Bla ma rrid, fil-gejjieni,

                        Ma nafx kif ghad nghix zmieni,

                        Minghajr farag imkien,

                        U tkun hajti

                        Sensiela biss ta’ kmamar hemdin

                        Kollha vojta,

                        Mudlamin.

           

 

                        Waqt li x-xita,

                        F’bikja twila,

                        Niezla ma taqta’ xejn;

                        Jien mixtieqa

                        Nhares biss mit-tieqa

                        U nohlom holm ta’ diqa.

 

                        Wahdi...

                        Bqajna x-xita u jiena

                        t-tnejn inharsu hosbiena,

                        Bic-carcir tad-dmugha car;

                        Waqt li hajja ghaddejja ssuq bhall-ilma tal-wied,

                        Nibqa’ wahdi,

                        F’dan is-skiet.

 

KOR:              Nahseb...

                        Bla ma rrid, fil-gejjieni,

                        Ma naf kif ghad nghix zmieni,

                        Minghajr farag imkien,

                        U tkun hajti

                        Sensiela biss ta’ kmamar hemdin

                        Kollha vojta,

                        Mudlamin.

 

 

****************************************************

 

                       

                       

                        (Waqt il-kanzunetta johrog il-KOR. Fl-ahhar parti tal-kanzunetta MARY tersaq ’il quddiem.  Is-separju jinghalaq u MARY tibqa’ tkanta l-ahhar bicca quddiem is-separju - wahidha).

 

                       

 

------------------------------------------------------ separju --------------------------------------


 

                        QUDDIEM  IS-SEPARJU

 

                              TIDHOL MARTHA

 

MARTHA      Jiena jisimni MARTHA.

 

                        (MARY ma twiegeb xejn)

 

MARTHA      Inti... is-sinjorina MARY, in-neputija tas-Sur CRAVEN.. hux tassew?  Ghandi pjacir, taf.  (MARY dejjem thares bl-ikrah).  Tassew li l-Indja kien ikun hemm l-iljunfanti fit-triqat?  (Pawsa)  Jaqaw qed indejqek?  Tridni mmur mnejn gejt?

 

MARY            Aghmel kif joghgbok.

 

MARTHA      (Bil-hlewwa)  Ghaliex donnok... donnok miggielda ma’ kulhadd?

 

MARY            Ghax kulhadd miggieled mieghi.

 

MARTHA      Mhux tassew.  Jien minix miggielda mieghek.

 

MARY            U jiena stramba... u kerha.

 

MARTHA      Jekk tipprova titbissem ftit... ma nahsibx li tibqa’thossok kerha.  Ommi dejjem tghidilna li hajjitna qisha mera... jekk nitbissmulha, titbissmilna lura; imma jekk noqoghdu nitkerrhulha....

 

MARY            Xi dwejjaq hawn gew... din ix-xita!  Jaqaw  dal-post dejjem tkun bix-xita?

 

MARTHA      U le, x’inti tghid sinjorina!  Minn hawn u ftit iehor jibbnazza u tkun tista’ tohrog fil-gonna u tmur tiggerra fuq il-wilga.

 

MARY            (Bi ftit ta’ l-entuzjazmu)  Hawn gnien kbir?

 

MARTHA      Mhux wiehed.  Madwar din id-dar tghidx kemm hawn gonna.  Minn gnien wiehed tghaddi ghal iehor.  U minbarra l-gonna hemm il-wilga u l-moxa.  Kollha artijiet taz-ziju tighek... is-Sur CRAVEN.  Tista’ tilghab fihom kemm trid.

 

MARY            Inti seftura ?

 

MARTHA      Iva... ommi hija l-koka... nahseb ga ltqajt maghha.. u jien u huti lkoll sefturi mas-Sur CRAVEN.  Dar kbira bhal din tghidx kemm xoghol trid.

 

MARY            U ma tiddejjaqx tahdem ?

 

MARTHA      Lanqas xejn.  Ara... ara sinjorina... ix-xita waqfet u nahseb ma ddumx ma titfacca x-xemx.  Imbaghad johorgu l-ghasafar daqt johorgu jittajru.  Se ara nhallikx.  Sahha.

 

MARY            Sahha.

 

                        MARY U MARTHA JITILQU.

                              JIFTAH IS-SEPARJU.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

It-2 ATT

 

FIL-GNIEN

 

 

                        Il-Gnien Mohbi jidher minn barra

 

                        BEN QED JAHDEM.  TIDHOL MARY

 

BEN                L-ghodwa t-tajba sinjorina.  Ibbnazza sa fl-ahhar.  Inti... inti s-sinjorina li giet mill-Indja ?

 

MARY            Ga smajt bija ?

 

BEN                Se toqghod mas-Sur CRAVEN, hux ?

 

MARY            Jisimni MARY.

 

BEN                Ghandi pjacir sinjorina.  Jiena BEN, il-gardinar.  Trabbejt hawn go dawn il-gonna, mas-sigar tal-ballut u tal-qastan.  U bhalhom xjeht u .... bejnietna, wicci tkemmex daqs zokk ta’ balluta.  U hawn ghad immut ukoll.

 

MARY            Xi dwejjaq !

 

BEN                Dwejjaq?  Ghaliex?  Tafx li jien ma nafx xi jkunu dwejjaq?  U taf l-ghala?  Ghax jien m’ghandix zmien noqghod nahseb fuqhom.  Ghandi x’naghmel wisq biex noqghod nahli hini nahseb fid-dwejjaq.

 

MARY            Mhux bhali... jien m’ghandi x’naghmel xejn.  Dejjem wahdi.

 

BEN                Ehh... sinjorina; jien ukoll gieli nhossni wahdi !  Imma ha nghidlek... tahseb li tkunu wahdek meta fil-fatt ma tknx..

 

                        GHASFUR JGHANNI.

 

                        Qed tisimghu?  Hemm hu! Dak il-pitirross tghidx kemm sar habib tieghi.  Kuljum jigi jittawwalli.

 

MARY            (Thares lejn sigra)  Iva.. hemm hu.  Qed narah.  X’inhu gustuz!

 

BEN                Nahsbu li nkunu wahidna... imma kollox jiddependi minna stess.  Hawn ara... riesaq xi hadd iehor li dejjem wahdu... u fl-istess hin mhu wahdu qatt.  Hawn ara... wasal DICKON.

 

                        JIDHOL DICKON.

 

DICKON        Hej BEN... kollox sew? 

 

BEN                Bongu DICKON.  (Jurih lil MARY)  Din is-sinjorina MARY... li giet toqghod maghna.

 

DICKON        Iva... qaltli ohti.  (Lil MARY)  Lil ohti MARTHA ga ltqajt maghha hux... u anki lil ommi.

 

MARY            Iva.

 

DICKON        (jigbidha fil-genb)  Trid nghidlek sigriet?  Ftit ilu sibt volpi ckejken... ghadu daqsxejn ta’ ferh.  Ommu abbandunatu... jew forsi qatluha... u qed irrabbih jien.  Ga sar jiekol minn idi.

                       

                        BEN IKOMPOLI JAHDEM U JIDHOL ’IL GEWWA BIL-MOD


MARY        Tassew?

 

DICKON        U ghandi haruf, zewg grieden bojod, skwajjattru u cawla.  Tghidx kemm huma mansi.  Qbadthom minn dawn il-gonna.

 

MARY            Rajt pitirross tghidx kemm hu helu.  BEN qalli li hawnhekk qatt ma thossukom wahidkom.  Tassew?

 

BEN                Ma nafx!  Qatt ma tajt kas.  Naf biss li ghandi hafna hbieb... ic-cawla, il-haruf, il-grieden u issa ghandi l-volpi wkoll.  U dan mhux kollox.  Ghandi wkoll is-sigar tal-ballut u l-gilji.

 

                        KANZUNETTA NRU. 2  - MARY, DICKON U L-KOR

 

                        Qatt Ma Hassejtni Wahdi

                                    (I Don’t Know How to Love Him-  “Jesus Christ SuperStar”)

 

DICKON                    Qatt ma hassejtni wahdi

                        Ghalkemm wahdi niggerra

                        Qalb dal-merghat

                        Qalb dal-wesghat,

                        Dejjem sibt is-sliem

                        Li nixtieq jien

                        Bil-ferh akkumpanjat!

 

                        Kull hlejqa tghidli kelma,

                        Bla ma biss kelma tlissen,

                        ’Mma fuq kull fjur,

                        Fuq fomm l-ghasfur,

                        Nilmah kliem ta’ skiet,

                        Nifhmu bla nkwiet,

                        U nhossha qalbi tfur

                        B’ferh tas-smewwiet!

                       

                        Forsi hbieb m’ghandix,

                        Tfal x’aktarx ma nsibx,

                        Hawn f’dal-bahh mitluf,

                        Minn kull ruh maqtugh,

                        Imma x’nehtieg ahjar minn dan?

                        Jien nghix ta’ sultan!

 

 

MARY            Nixtieq nista’ nismaghha,

                        Din il-kelma sigrieta,

                        Li jghid il-fjur,

                        Li jghid l-ghasfur,

                        ’Tini kemmxejn hjiel,

                        Ta’ dan il-gmiel,

                        Ha hossha qalbi tfur

                        Minflok tidbiel!

 

                        -------- Muzika --------

 

                        Imma x’nehtieg ahjar minn dan?

                        Jien nghix ta’ sultan!

 

MARY/DICKON                    Kull hlejqa tghidli kelma,

                                    Bla ma biss kelma tlissen,

                                    ’Mma fuq kull fjur,

                                    Fuq fomm l-ghasfur,

                                    Nilmah kliem ta’ skiet,

                                    Nifhmu bla nkwiet,

                                    U nhossha qalbi tfur

                                    B’ferh tas-smewwiet!

                                    Hawn ghandi hbieb...

                                    Hbieb bil-mijiet!

 

MARY            (Tara l-bieb tal-gnien)  Dak... dak il-bieb ghal fejn jaghti ?

 

DICKON        Dak il-gnien il-mohbi.

 

MARY            Gnien mohbi??? Xi jkun?

 

DICKON        Gnien li  hadd ma jista’ jidhol fih.

 

MARY            Hadd?  Ghaliex?

 

DICKON        Ma nafx.  Nismaghhom jghidu li s-Sur CRAVEN ma jrid lil hadd jidhol hemm gew.  Dak il-gnien joboghdu.  Jghidu li kien qaflu u rema l-muftieh.

 

MARY            Ghaliex ?

 

DICKON        Ma nafx.  Hekk nismaghha tghid lil ommi.

 

MARY            Nixtieq nista’ nidhol fih.  Min jaf kemm hu sabih minn gewwa.

 

DICKON       Ma nahsibx..ghax jghidu li ilu maghluq ghaxar snin shah.  Trid nurik il-volpi u c-cawla?  Imxi mieghi.

 

MARY            (Qabel tohrog thares lura lejn il-bieb tal-gnien)

                        Nixtieq nista’ nidhol fih.

 

--------------------------------------------------------- separju -----------------------------------

 

Quddiem is-Separju

 

                        HSEJJES TA’ MALTEMP - IMhALLTIN MA’ BIKI.

 

                              JIDHLU MARTHA U SUSAN  B’ILBIES TA’ BIL-LEJL.

 

SUSAN          Rega’ l-maltemp. Das-sajjetti jwerwruni.  MARTHA ruhi... mur ara t-tieqa tal-kcina hix maghluqa sewwa.

 

                        SAJJETTA

 

SUSAN          Santa Barbara!

 

MARTHA      Ghalaqtha jien stess ma... qabel tlajna ’l fuq.

 

SUSAN          X’maltempata dik hej...  Ara, mela ahjar tingabar f’kamartek.  U ara li ggerri l-purtieri sewwa minhabba s-sajjetti.  Meta jkun dal-maltemp kollu ma nkunx nista’ naghlaq ghajn m’ghajn.  Il-lejl it-tajjeb binti.

 

MARTHA      Il-lejl it-tajjeb ma...  jekk tkun tehtieg xi haga ghajjatli.

 

SUSAN          Tinsiex tghid it-talba ta’ Santa Barbara qabel torqod.

 

                        SUSAN TITLAQ

                              WARA FTIT TIDHOL MARY (bil-libsa ta’ bil-lejl)

 

MARTHA      Mela lanqas inti ma tista’ torqod?

 

MARY            Dan x’hoss hu?

 

MARTHA      Ix-xita u r-raghad...

 

MARY            Le, mhux ghal dawk qed inghid .... qisu hoss ta’ biki.  Ixxx... isimghu.

 

MARTHA      Forsi l-hoss tar-rih.

 

MARY            Il-lejl l-iehor smajtu wkoll ... u ma kienx rih.  Donnu lehen ta’ tifel qed jibki.

 

MARTHA      Hallik minn dal-hmerijiet.  Jien ma qed nisma’ xejn.  Ahjar tmur titgeddes gos-sodda.  Il-lejl it-tajjeb.

 

                        MARTHA TITLAQ

 

MARY            Imma dan zgur mhux il-hoss tar-rih.  Jehtieg nara x’inhu.

 

                        MARY TITLAQ

 

                        Jiftah  is-Separju  mill-ewwel

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

It-3 ATT

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Il-Kamra ta’ COLIN

                    TIDHOL MARY

                              COLIN FUQ SIGGU TAR-ROTI, MGHOTTI BIL-KUTRI - JIBKI

 

MARY            Xi gralek... ghaliex qed tibki.

 

COLIN            (Jinhasad)  Inti min inti ?

 

MARY            Jiena MARY Lennox... in-neputija tas-Sur CRAVEN... wasalt hawn ftit jiem ilu.

 

COLIN            In-neputija tas-Sur CRAVEN?  Jiena COLIN CRAVEN, it-tifel tieghu.  Mela... mela ahna kugini!!!

 

MARY            Kugini?