HOLM TAL-MILIED

Niżżel ir-reċta sħiħa minn hawn: Ħolm tal-Milied


Trevor Zahra

 

Ibbazat fuq il-ktieb “Holm tal-Milied” ta’ l-istess awtur.

-----------------------------------------------------------------------

 

Jiehdu Sehem:

 

LELI (tifel ta’ 7 snin)

LIZA/BETTI (tifla ta’ xi 9 snin)

Sor Amelja

OMM LELI

MISSIER LELI

TABIB

Ners

In-NANNA Frangiska

Iz-ziju MIKIEL

Iz-zija Mari

Iz-zija Censa

Ix-xiha (Mananni)

Ix-xih (Rozu)

NARRATUR-1

NARRATUR-2

Tliet Daqqaqa

PASTURi (fosthom San Frangisk)

Diversi Tfal

 

-----------------------------------------------------------------------

 

XENA – 1

 

NARRATUR-1                  Kien hemm hafna ragunijiet l-ghaliex LELI kien ferhan se jtir:  l-ewwelnett kien qed joqrob il-Milied.

 

NARRATUR-2                  Lejlet il-Milied, preciz mat-twelid tal-Bambin, LELI kien jaghlaq sninu.  F’gheluq sninu LELI kien dejjem jaqla’ hafna rigali.

 

NARRATUR-1                  Imma mhux hekk biss.  Dis-sena l-kappillan kien ghazel propju lilu biex jaghmel il-priedka tal-Milied.  LELI ga kien kwazi tghallimha kolha bl-amment.

 

NARRATUR-2                  In-nanna Frangiska kienet thobb tisimghu jipprattikaha.

 

                                          ----------------------------------------------------------------------

                                         

XENA – 2

 

                                          Spot fuq LELI u n-NANNA

 

LELI                                  Gloria in excelsis Deo et in terra pax ominibus… Glorja ’l Alla fl-oghla tas-smewwiet u paci fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba; hekk habbru l-angli f’dak il-lejl qaddis u hekk qed inhabbrilkom illum wara elfejn sena.  Ifirhu huti ghax illum, wara elfejn sena… ghax illum wara elfejn sena…

                                          Qattus il-mniefah, f’dil-bicca dejjem qed niehu zball.

 

NANNA                            Tibzax Lel, fadallek hin titghallimha, tibzax.  Ghall-Milied ghad baqa’ bicca sewwa… (thares fil-vojt titkellem wahidha)  Ghad baqa’ bicca sewwa ghall-Milied… ghall-Milied.  Min jaf x’se jerga’ jgibilna mieghu?  Min jaf?

 

LELI                                  Nann, l-ghaliex inti dejjem tibza’ mill-Milied?

 

NANNA                            Nibza’ mill-Milied?  Lel, ruhi, il-Milied wahda mill-isbah festi tad-dinja.  It-twelid tal-Messija.  Imma lilna l-Milied hallielna warajh tifkiriet koroh.  Ommi mietet lejlet il-Milied.  Dik il-habta jien kont ga mizzewga… u jien u n-nannu Guzepp konna ilna hafna snin imsefrin l-Algier.  Miskina, mietet bla ma lhaqt rajtha.  Imbaghad konna gejna lura Malta. Imma kull sena l-Milied baqa’ jgibilna xi dizgrazzja.  Ftit qabel il-Milied iz-ziju Gorg kiser siequ u ghadu sal-lum izappap.  Imbaghad iz-ziju MIKIEL u z-zija Mari kin se jkollhom tarbija u tilfuha, ftit jiem qabel il-Milied.  U tfal aktar baqa’ ma kellhomx.

 

LELI                                  U n-nannu Guzepp…?

 

NANNA                            Iva.  In-nannu Guzepp miet ukoll lejlet il-Milied.  Kien il-kazin qed jiehu grokk ma’ shabu.  Hassu hazin u gabuhuli hawn mejjet.  Kif qatt tridni nifrah f’festa bhal din mimlija tifkiriet suwed?

 

                                          Jintfew l-ispots fuq LELI u n-NANNA.  Jitilqu.

 

                                          ---------------------------------------------------------------------

                                         

XENA – 3

 

NARRATUR-1                  U fid-dwejra tan-NANNA Frangiska, il-Milied kien jigi u jmur bla ma biss jixghel l-icken dawl ta’ xemgha.

 

                                          KANUNETTA – 1  (Greensleves)

                                         

                                          Ghall-kenn tad-djar, hemm Bambnini zghar

                                          Fuq il-qamh leqqien, qalb id-dwal u lwien;

                                          Hemm salt tizjin, fit-triqat beltin

                                          Sigar kbar donnhom waqghu mis-sema.

                                         

                                          Izd’ hawn jghammar biss is-skiet

                                          M’hawnx hoss t’innijiet,

                                          M’hawnx post gall-Milied;

                                          Hawn biss hafna dmugh migbur

                                          Tifkiriet ta’ grajjiet imghoddija.

 

                                          Mill-boghod gejjin vucijiet helwin,

                                          Ikantaw l-ghanjiet li jgib kull Milied;

                                          U b’kor sabih jghanni l-hoss tar-rih

                                          Qieghed jaghti xewqat t’hena w sliema.

 

                                          Izd’ hawn jghammar biss is-skiet

                                          M’hawn xhoss t’innijiet.. ecc

 

 

                                          ---------------------------------------------

 

XENA – 4

 

Jitfaccaw LIZA u SorAmelja.  LIZA ferhana.

 

LIZA                                  Sor Amelja… meta se nibdew narmawh il-presepju?

 

SORU                                Ghada LIZA.  Ghada nibdewh.

 

LIZA                                  U thallini nigi nghinkom?  Noqghod innewlilkom il-pasturi.

 

SORU                                U mela le, LIZA. U rridu nibdew inzejnu l-kappella wkoll.

 

LIZA                                  Hux x’gost! Imxi nibdew nohorgu l-pasturi u nfarfruhom. Min jaf kemm trab ghandhom wara sena shiha.

 

SORU                                Kollox sew Liz, kollox sew.  Imma kkalma ftit.  Ma tmurx tkisser xi pastur.  Ftakar li dawk antiki hafna.

 

                                          ------------------------------------------------------------

 

    XENA – 5

                                         

NARRATUR-1                  Fl-istess rahal fejn kien joqghod LELI, tefgha ta’ gebla ’l boghod mid-dar tan-nanna Frangiska, kien hemm istitut tas-sorijiet.

 

NARRATUR-2                  Kienu jrabbu t-tfal orfni.  U wahda mill-aktar tfal ferrieha ta’ l-istitut kienet LIZA.

 

                                          Titfacca LIZA. Statika.

 

NARRATUR-1                  Fil-Milied LIZA kienet tkun fis-seba’ sema.

 

NARRATUR-2                  Ghax fl-istitut kienu jarmaw presepju kbir ghall-wiri.  Presepju kollu pasturi sbieh u kbar, antiki hafna.

 

NARRATUR-1                  Kienu jarmaw ukoll il-kappella kollha narcis u frieghi tal-prinjoli.

 

NARRATUR-2                  It-tfal ta’ l-istitut kien ikollhom hafna parties.

 

                                          Jitfaccaw tlitt itfal bil-kpiepel tal-karti f’rashom.  Imorru hdejn LIZA.

 

NARRATUR-1                  Kienu jaqilghu hafna rigali

 

NARRATUR-2                  Mhux ta’ b’xejn LIZA kienet tkun fis-seba’ sema.

 

NARRATUR-1                  Izda mhux kollox kien ward u zahar ghal LIZA.  Gol-fond ta’ qalbha LIZA kellha xewqa kbira.

 

NARRATUR-2                  Hafna tfal kienu sabu lil min jadottahom.  Lil min jaghtihom familja.  Lil min joffrilhom imhabbtu kollha u jkun ghalihom omm u missier.

 

                                          Johorgu tliet koppji, jaqbdu id it-tlitt itfal ta’ hdejn LIZA u jidhlu ’l gewwa maghom.  LIZA tibqa’ wahidha.  Wara ftit tohrog Sor Amelja u ddahhal ’l gewwa.

 

NARRATUR-1                  Izda hi le.  Issa hi kienet kibret wisq.  Kellha biss lil Sor Amelja.

 

                                          -----------------------------------------------------------------

 

XENA – 6  (Fl-Isptar)

 

&nb