ERK u LIZ

Niżżel ir-reċta sħiħa minn hawn: Erk u Liz


Kitba ta' Trevor Zahra

<>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jiehdu sehem:

 

GOVANN

MENA

ERKOLE

LIZ

ILJUN

HANZIR

HAJDRA

SULDAT

KELB CKEJKEN

CERBRU (Kelb Kbir

ATLAS

CENTAWR

BARRI

SEQER-1

GRUPP ISQRA

PERSUNI (1 - 4) 

FOLLA (1- 4)

TIFEL

KOR / FOLLA 

 

XENA 1 -- L-Iljun

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xena 1/A

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==== OVERTURE ====

 

                                      Govann u Mena reqdin fuq bank

 

GOVANN                    Din taghna tassew hajja mill-aghar.  La ghandna x’nieklu, la fejn indabbru rasna u biex taghqad, bil-lejl norqdu hazin.

 

MENA                          Ga qomt?  X’rega’ nqalaghlek?

 

GOVANN                    Hlomt holma kerha.

 

MENA                          Lanqas holm suret in-nies m’ghandek hila tohlom.

 

GOVANN                    Din tal-lum kienet kerha daqskemm kienet sabiha.

 

MENA                          Aktar jien ukoll noqghod naghti kasek!  Tridx thallini bi kwieti hej, ghax ghadni bin-nghas.

 

GOVANN                    Tiftakar il-bierah meta waqafna quddiem dak il-hanut tal-videos u fuq TV rajna bicca mill-film ta’ Hercules?  Hlomt li jien sirt Erkole.

 

MENA                          Mela allura mhux holma kerha kienet imma holma redikola...

 

GOVANN                    Hlomt li sirt zaghzugh gustuz, it-tfajliet kollha jigru warajja u jgebbdu fija u jien nisfida lill-irgiel kollha ghall-glied u b’daqqa ta’ ponn wahda tieghi kull ragel jispicca kkapuljat.

 

MENA                          Mela ghalhekk  kienu jigru warajk it-tfajliet... ghall-hamburgers!

 

GOVANN                    Minghalik!!  Kienu jigru warajja u jbusuni.  Imbaghad stebaht u sibt ruhi hawn... hdejk!

 

MENA                          Mela ghax ma tergax torqod forsi terga' ssib ruhek ggant? (titgeddes biex torqod)

 

GOVANN                    Ghax dan Erkole kien ihobb tfajla tal-genn, jisimha LIZ.  Biex jirbahha ried bilfors iwettaq tnax-il bicca xoghol.

 

MENA                          Mela ahna ahjar minnu ghax inqattghu l-jum kollu fil-ghazz.

 

GOVANN                    (Jimtedd hdejha fuq il-bank)  U l-ewwel  bicca xoghol li kellu kienet li joqtol iljun tal-biza'...

 

                                      MENA U GOVANN JORQDU --- TOHROG LIZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xena 1/B

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIZ                                U jiena nahbat Liz... it-tfajla tal-genn li dan Erkole twebbel li jrid imhabbitha.

 

                                      JOHROG ERKOLE

 

ERKOLE                      (Imur gharkobbtejh hdejha) Liz... Liz ta' qalbi... xemx ta' filghodu, kwiekeb ta' filghaxija, dawl fiddien tal-qamar...

 

LIZ                                U aghlaq halqek ja mignun.  Dan kif dahhaltha f'rasek li se ggeghelni nhobbok billi toqghod tiggieled mal-mostri u l-gganti?

 

ERKOLE                      Ghax jien Erkole... the one and only l-aqwa u l-isbah..

 

                                      Kanzunetta -1

 

Jien Mr. Erk

(Besame Muchio)

Jien Mr. Erk,

Guvni specjali,

Ghax ghandi sahha li zgur... ma ssibha mkien,

Jiena, eccezzjonali,

Tant kolossali,

Ta’ fama globali,

Genjali f’kull zmien.

 

Lest minn kull saram naqlaghkom,

Mill-biza’ nsalvakom,

Ha ssibu l-helsien;

Jekk hawn xi mostru bestjali,

Xi bhima brutali...

Ghalikom hawn jien!

 

Muzika....

 

Jien Mr. Erk,

Ma ssibux bhali,

Fost l-eroj kollha jien biss, meraviljuz...

Hajti... monumentali,

Ejja kantali

W semmaghli

Din l-ghanja ghax jiena famuz!

                                     

                                      --------------------------------------------------------

 

LIZ                                Eh iva??  U tahseb li b’dawn il-ksuhat tieghek

 se ggeghelni nsir inhobok??

 

ERKOLE                      Dazgur...l-allat hekk qaluli...

 

LIZ                                Tajjeb mela, mur ghidilhom li jien minix ghall-bejgh.  Caw.

                                      (Titlaq 'il gewwa waqt li ERK jitlaq warajha)

 

ERKOLE                      Liz... Liz... fjura tal-muntanji... fwieha ta' Mejju...

____________________________________________________________________

Xena 1/C

____________________________________________________________________

                                       JOHROG IL-KOR

 

KOR                              'Il boghod, qalb il-muntanji,

                                      Go ghar daqsiex, mudlam,

                                      Kien jghix iljun tal-biza’,

                                      Qalil, kattiv, setghan.

 

                                      Il-gilda hoxna tieghu

                                      Maghquda daqs l-azzar,

                                      Xejn ma kien jist’ghaliha,

                                      La vlegeg, lanqas nar.

 

                                      Nies qatel minghajr hniena,

                                      Bl-ghexieren, bil-mijiet,

                                      Kien battal hafna rhula,

                                      Kien zvojta bosta bliet.

 

                                      Erkole!  Eroj taghna,

                                      Ejj’inti ha ssalvana!

 

                                      JOHROG  ERKOLE

 

ERKOLE                      OK, OK... I’m a coming... I’m a coming !  Hawn xi ferh ta’ qattus li qed jaghtikom xi daqsxejn fstidju?  No problems guys, Erk is here.  Just a little squeeze and... freeze!  S’issa jiena ga qtil merhla gniedes, 50 iljunfant u 20 serp.  U dik il-habta kelli biss 7 snin.  Mur gib lil ta’ l-RSPCA...eh! 

 

                                      WAQT LI GHADU JITKELLEM JITFACCA  L-ILJUN

 

                                      Allura fejn hu dan il-Puss-in-Boots imqareb, eh?  Pero’... harsu ’l hawn: jekk se noqtlilkom dan l-iljun ftakru li, la se jkolkom aktar cikkulata Lion, la te ta’ Ljun u lanqas tkunu tistghu taraw “The Lion King”.

____________________________________________________________________

Xena 1/D

____________________________________________________________________

 

ILJUN                          JGHAJJAT WAHDA KBIRA

 

ERKOLE                      Cool it Puss, cool it.  Ma nafx jekk hux veru... imma ghadhom kemm qaluli li inti tghidx kemm thobbu l-laham tal-bnedmin.  Tassew?

 

ILJUN                          (Jaghmel “iva” b’rasu)

 

ERKOLE                      U allura thobb xejn tmexmex xi koxxa maghquda ta’ xi guvni gustuz bhali, eh?

 

ILJUN                          (“Iva” dejjem aktar ecitat)

 

ERKOLE                      Jew xi dixx kbir kollu spare-ribs....?

 

ILJUN                          (Iva.. iva... ma jiflahx izomm bil-hsieb ta’ l-ikel)

 

ERKOLE                      Imbaghad 20 bicca peppered stake...

 

ILJUN                          (Iljun joghrok zaqqu bil-guh... laghbu niezel!)

 

ERKOLE                      Fillet medium-rare

 

ILJUN                          (Bhal qabel)

 

ERKOLE                      Crown of Lamb

 

ILJUN                          (Ma’ l-art iferfer idejh u saqajh fl-arja)

 

ERKOLE                      Chateau Brion!!

 

ILJUN                          (Ma’ l-art mitluf minn sensih)

 

ERKOLE                      (Lill-udjenza)  You see guys... nothing to it.  Easy as that.

 

                                      Ifaqqa’ sebghu u jieqaf kburi b’sieq wahda fuq l-iljun.

 

GOVANN                    (Iqum... b’lehen solenni)  U wara li qatel l-iljun, Erkoli taha ghall-business.  Fetah sensiela ta’ hwienet u semmiehom:  “Burger Lion King!”

 

XENA 2 -- Il-Hanzir Selvagg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Xena 2/A

____________________________________________________________________

 

                                      TOHROG LIZ

 

LIZ                                Hasibni se ninhall warajh.  Hasibni se mmur nintelaq f'riglejh u nimlieh bil-bews.  NO WAY MAN!  Wara kollox dan x'jigifieri joqghod joqtol l-annimal bl-addocc??  Jien l-iljuni nhobbhom!  U l-mostri wkoll!  U fi hsiebi norganizza marc ta' protesta ghall-harsien ta' l-annimali strambi kollha.  Imbaghad ikun jaf Liz min hi!

 

                                      TITLAQ  'IL GEWWA -- JOHORGU MENA U GOVANN

 

GOVANN&nbs